По­г­лед към Университетската бо­та­ни­че­с­ка­ гра­ди­на – Бал­чик

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Та­зи го­ди­на в УБГ ще има над 83 000 броя цве­тя

10

Тре­ви­с­ти­те и пе­рен­ни ра­с­те­ния в УБГ – Бал­чик, през ми­на­ла­та го­ди­на са се уве­ли­чи­ли с 9 но­ви ви­да и 8 но­ви кул­ти­ва­ра /об­ла­го­ро­ден вид/. Те са по­лу­че­ни чрез ме­ж­ду­на­ро­ден об­мен или за­ку­пе­ни от на­ши раз­са­д­ни­ци. В ре­зул­тат на то­ва е обо­га­те­на ко­ле­к­ци­я­та на ка­к­ту­си и су­ку­лен­ти с 302 ви­да, по­д­ви­до­ве и фор­ми. Ден­д­ро­ло­ги­ч­на­та ко­ле­к­ция на Бал­чик ще ни из­не­на­да с но­ви 32 ек­зем­п­ля­ра, ко­и­то за­по­ч­ват с япон­с­ка ви­ш­на, ли­к­ви­дам­бър и се сти­г­не до де­ко­ра­ти­в­ни­те фор­ми на пло­д­ни дър­ве­та кол­к­ви­ции, спи­реи, вей­ге­ли и пр. Бал­чи­ш­ки­те бо­та­ни­ци, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Ина Ман­че­ва, ръ­ко­во­ди­тел УБГ, дей­с­т­ва­ха и ка­то спа­си­те­лен цен­тър по Про­г­ра­ма “CITES” ка­то по­е­мат гри­жат за 568 ин­ди­ви­да – цве­тя от род CATTLEUA и от род PHALAENOPSIS – кон­фи­с­ку­ва­ни в на­ру­ше­ние на ми­т­ни­че­с­ки раз­по­ре­д­би от Ми­т­ни­ца Бур­гас. За ля­т­но­то оц­ве­тя­ва­не бо­та­ни­ци­те ми­с­лят още от­се­га. Ми­на­ла­та го­ди­на ни за­ра­д­ва­ха с 80 000 бр. ра­с­те­ния – 55 ви­да от сор­та “Цъ­ф­тя­щи” и 15 “Ли­с­т­но де­ко­ра­ти­в­ни”.  От тях 10 са но­ви ви­да. Пре­д­с­та­ви­тел­ни­те про­с­т­ран­с­т­ва са ре­ше­ни в ге­о­ме­т­ри­чен стил, а пе­ри­фер­ни­те – в пей­за­ж­но ге­о­ме­т­ри­чен. В кон­те­к­с­та на въз­с­та­но­вя­ва­не на ав­тен­ти­ч­ност е про­ве­де­но ма­ща­б­но ме­ро­п­ри­я­тие по раз­чи­с­т­ва­не от ин­ва­зи­в­ни ви­до­ве и об­ра­бо­т­ка на 5 дка те­рен, со­б­с­т­ве­ност на УБГ Бал­чик. Ми­на­ла­та го­ди­на се ре­кон­с­т­ру­и­рат и про­с­т­ран­с­т­ва­та със су­хо­лю­би­ви и мно­го­го­ди­ш­ни ле­че­б­ни ра­с­те­ния. А в па­ра­к­ли­са “Св.Бо­го­ро­ди­ца” , по­с­т­ро­ен в “Раз­са­д­ни­ка”, ще бъ­дат сло­же­ни цве­тя не са­мо на ико­на­та на Бо­жи­я­та Май­ка, но и на Св.Ге­ор­ги, Св.Ди­ми­тър и Св.Три­фон. Слу­же­б­ни­ят вход на УБГ, вля­во по пъ­тя за “Ал­бе­на” е офор­мен с пе­рен­но су­хо­у­с­той­чи­ви цъ­ф­тя­щи ра­с­те­ния. Та­зи го­ди­на, мо­же би, ще се дви­жим по-спо­кой­но, за­що­то са про­ве­де­ни ава­рий­ни и ча­с­ти­ч­ни ре­мон­ти на по­д­пор­ни сте­ни, чим­ши­ре­ния ту­нел, гла­в­на­та алея, стъл­би­ща­та, на­с­тил­ки­те, бил­ко­вия кът, ка­к­то и ръ­ч­но­то по­чи­с­т­ва­не на на­но­са в ко­ри­то­то на во­до­па­да. Ако бъ­дем по-на­б­лю­да­тел­ни, ще за­бе­ле­жим и на­п­ра­ве­на­та са­мо­ръ­ч­на на­по­и­тел­на си­с­те­ма. Мон­ти­ра­ни са и но­ви обе­зо­па­си­тел­ни и де­ко­ра­ти­в­ни мре­жи. За нас, по­се­ти­те­ли­те, е ва­ж­но, че има и но­ви 2 ви­да ек­с­по­зи­ци­он­ни уча­с­тъ­ка – “Тро­пик” и “Су­б­т­ро­пик”.

В очакване Парада на лалетата

9

Не­у­ло­ви­ми­ят по­люс на кра­со­та­та все­ки ден тър­же­с­т­ву­ва и ми­на­ва край нас ка­то ид­ва от Бал­чи­ш­ка­та Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на /УБГ/, за­е­д­но с пре­д­с­то­я­щия тре­пе­т­но ча­кащ па­рад на ла­ле­та­та, кой­то ще за­по­ч­не от на­ча­ло­то  на март. Има ве­че по­се­ти 63 000 лу­ко­ви­ч­ки от 130 сор­та, на­ред с про­чу­то­то “Чер­но ла­ле” – 4 ви­да; но­ви 10 сор­та с ек­зо­ти­ч­ни име­на, ка­к­то и све­то­в­на­та пре­ми­е­ра в УБГ Бал­чик на ла­ле­то “Рем­б­ранд”.  То ще на­по­м­ня на по­се­ти­те­ли­те за Хо­лан­дия, за  ху­до­ж­ни­ка, кой е той, за фе­с­ти­вал­ния град на ла­ле­та­та Ку­кен­хоф, чи­я­то Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на ра­бо­ти 1 ме­сец в го­ди­на­та. Тя по­ка­з­ва и де­ши­ф­ри­ра тай­на­та и кра­со­та­та на де­фи­ли­ра­щи­те ла­ле­та. В Ис­там­бул, ме­с­т­ни­те тур­ци мно­го се пре­въз­на­сят, че ла­ле­та­та са тур­с­ки ра­с­те­ния, ко­и­то са по­да­ре­ни на хо­лан­д­с­кия крал пре­ди мно­го ве­ко­ве. Се­га Ис­там­бул цъ­ф­ти с мно­го цве­тя и ла­ле­та, ко­и­то ту­ри­с­ти от цял свят ид­ват да ви­дят. Та­ка ще бъ­де и в на­ша­та УБГ, за­що­то и пло­щ­та, и ен­ту­си­а­з­мът на ра­бо­те­щи­те в нея, са мно­го при­в­ле­ка­тел­ни за ту­ри­с­ти­че­с­кия по­ток. Към Па­ра­да на ла­ле­та­та ще се при­съ­е­ди­нят 9 сор­та зюм­бю­ли, 10 сор­та на­р­ци­си, 2 сор­та мин­зу­ха­ри и 3 сор­та де­ко­ра­ти­вен лук, ко­и­то ко­ке­т­но ще ни по­с­ре­щ­нат в бо­с­ке­т­ни­те ара­бе­с­ки око­ло фон­та­на на УБГ – обя­с­ни Пе­тя Ге­ор­ги­е­ва, ин­с­пе­к­тор по озе­ле­ня­ва­не­то, в ра­бо­тен тан­дем с лан­д­ша­ф­ния ар­хи­тект Сте­ли­ян Бо­ри­сов. Спе­ци­ал­но из­ря­за­ни­те фи­гу­ри – сер­пан­ти­ни, по­с­ти­гат си­лен кон­т­раст и раз­ли­ч­ни­те сор­то­ве из­пъ­к­ват на зе­ле­ния фон. В “Бо­же­с­т­ве­на­та гра­ди­на” /”Гра­ди­на­та на Ал­ла­ха”/ко­ле­к­ци­я­та от ла­ле­та е раз­по­ло­же­на в от­де­лен са­мо­с­то­я­те­лен етаж. То­ва осъ­ще­с­т­вя­ва пре­ход от ки­па­ри­си­те към пар­те­ра от ви­о­ли /те­ме­ну­ж­ки/. Ре­п­ре­зен­та­ти­в­ни­те про­с­т­ран­с­т­ва /пар­те­ри­те/ са ре­ше­ни в два сти­ла. В “Раз­са­д­ни­ка” – ге­о­ме­т­ри­чен, а в “Бо­же­с­т­ве­на­та гра­ди­на – в аси­ме­т­ри­ч­но един­с­т­во. До­лу край Рим­с­ка­та ба­ня /”Ни­м­фе­у­ма”/ хар­мо­ни­ч­но се ре­ду­ват плю­с­ка­ви­че­то, те­ме­ну­ж­ка­та и не­за­б­ра­в­ка­та със за­ден план -микс от ла­ле­та, по­с­ти­га­щи ри­тъ­ма на въл­ни­те и ко­ло­ри­т­на хар­мо­ния с мор­с­кия пей­заж. В ос­та­на­ли­те про­с­т­ран­с­т­ва ще ви­дим ком­би­на­ции от ла­ле­та/ту­лип/, те­ме­ну­ж­ки /ви­о­ла/,плю­с­ка­ви­че­та, / си­ле­не/ и не­за­б­ра­в­ки / ми­о­зо­тис /. Пре­д­ви­ж­да се да бъ­дат в сво­бо­д­ни, ат­ра­к­ти­в­ни и за­по­м­ня­щи се фор­ми от нас, по­се­ти­те­ли­те.

Но­ви це­ни в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на

За де­ца­та под 7 го­ди­ни и ли­ца­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние вхо­дът е без­п­ла­тен.Оси­гу­рен е без­п­ла­тен до­с­тъп за при­д­ру­жи­те­ли, за спе­ци­а­ли­с­ти и ек­с­кур­зо­во­ди на гру­пи-ин­ва­ли­ди, въз­ра­с­т­ни гра­ж­да­ни от до­мо­ве за ста­ри хо­ра, въз­пи­та­ни­ци на до­мо­ве за де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ки гри­жи и за де­ца със спе­ци­ал­ни ну­ж­ди, гру­пи от де­т­с­ки гра­ди­ни от До­б­рич и Вар­на, уча­с­т­ни­ци в из­ло­ж­би и пле­не­ри. Но­ва­та та­ри­фа за Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на е в си­ла от 16 яну­а­ри. Въз­ра­с­т­ни­те ве­че ще пла­щат по 7 ле­ва за вход в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на при до­се­га­ш­ни­те 5 ле­ва. Вхо­дът за уче­ни­ци, сту­ден­ти и пен­си­о­не­ри та­к­са­та ста­ва 2 ле­ва при 1 лев до­се­га.  Вхо­дът за лек ав­то­мо­бил е 3 ле­ва на ден, а за ми­к­ро­бус – 5 ле­ва дне­в­но. Та­к­са­та за бо­та­ни­че­с­ка бе­се­да на бъл­гар­с­ки език е 12 ле­ва, а на чужд език – 18 ле­ва. Из­не­се­ни­те гра­ж­дан­с­ки и цър­ко­в­ни ри­ту­а­ли стру­ват 250 ле­ва, а за за­с­не­ма­не на сва­т­бе­ни и ре­к­лам­ни сним­ки, кли­по­ве, фил­ми, це­на­та е 72 ле­ва за час.  Има це­ни за ор­га­ни­зи­ра­не на кра­т­ко­с­ро­ч­ни из­ло­ж­би и ба­за­ри, а раз­хо­д­ка с по­ни стру­ва 5 ле­ва. За ден за­с­не­ма­не на филм или про­ве­ж­да­не на тър­же­с­т­ва или дру­ги ме­ро­п­ри­я­тия с про­дъл­жи­тел­ност до 3 ча­са це­на­та е 900 ле­ва, а за про­дъл­жи­тел­ност до 6 ча­са – це­на­та ве­че е 1440 ле­ва. Це­ни­те не са про­ме­ня­ни от 2006 г., ка­то ме­ж­ду­в­ре­мен­но са от­к­ри­ти но­ви ек­с­по­зи­ци­он­ни пло­щи.

Но­ви­ят це­но­ра­з­пис е съ­о­б­ра­зен с на­т­ру­па­на­та ин­ф­ла­ция и уве­ли­че­ни­те це­ни на раз­хо­ди­те, спо­де­ля ръ­ко­во­д­с­то­то на гра­ди­на­та. Бал­чи­к­ли­и­те сме ка­то бо­га­ти­те рим­ля­ни. На нас ни тря­б­ва са­мо хляб и зре­ли­ща.

За­то­ва, бал­чи­к­лии, да зна­е­те, че вхо­дът за вси­ч­ки жи­те­ли на Об­щи­на Бал­чик е без­п­ла­тен.

За­по­м­ня­щи се ме­ро­п­ри­я­тия на УБГ Бал­чик през 2013 г.

В об­ла­ст­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та, кул­тур­на и об­ще­с­т­ве­на дей­ност е стар­ти­ра­ла ма­ги­с­т­ра­ту­ра­та “Еко­ме­ни­дж­мънт” в СУ “Сл.Ох­ри­д­с­ки” Со­фия, ка­то част от Про­г­ра­ма­та на “Бал­кан­с­ки еко­ло­ги­чен цен­тър” към УБГ Бал­чик. Бъ­де­щи спе­ци­а­ли­с­ти в об­ла­ст­та на ус­той­чи­во­то раз­ви­тие се обу­ча­ват по про­г­ра­ма, ак­ре­ди­ти­ра­на към Био­ло­ги­че­с­кия фа­кул­тет на СУ. Про­ве­де­ни са уче­б­ни пра­к­ти­ки на сту­ден­ти от раз­ли­ч­ни ВУЗ-ове, во­де­ни от д-р Кра­си­мир Ко­сев, ландш.арх. В.Дян­ко­ва, ас.Мла­ден Та­нов, доц.До­б­ре­в­с­ки,гл.ас.Е.Узу­но­ва и др.  При че­с­т­ва­не на Де­ня на Зе­мя­та 22 ап­рил са уча­с­т­ва­ли бал­чи­ш­ки пър­во­к­ла­с­ни­ци и уча­с­т­ни­ци­те в тран­с­г­ра­ни­ч­ния про­ект за еко­ло­ги­ч­но и ту­ри­с­ти­че­с­ко съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во TURIST. За­по­з­на­ти са учи­те­ли­те от 8 ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви с дей­но­ст­та и про­г­ра­ми­те за об­ра­зо­ва­ние на УБГ, уча­с­т­ни­ци в еко­п­ро­ект “Но­ви хо­ри­зон­ти”. Про­ве­де­на е сре­ща с уча­с­т­ни­ци в ме­ж­ду­на­ро­ден про­ект с кул­тур­на на­со­че­ност  “Path to the Past”. Бе про­ве­де­на об­мя­на на опит с уча­с­т­ни­ци­те в Green Fest.  На Е­ньо­в­ден за по­ре­ден път бе от­бе­ля­зан Пра­з­ни­кът на бил­ки­те.  Пле­то­ха се вен­ци от бил­ки.  Пре­д­с­та­ве­ни бя­ха бил­ко­ви­те ча­йо­ве на “Био­сет”. Връх в кул­тур­на­та про­г­ра­ма на УБГ бе ака­де­ми­ч­но­то тър­же­с­т­во, по­с­ве­те­но на 125 г. на СУ “Кл.Ох­ри­д­с­ки” и 120 г. от ро­ж­де­ни­е­то на акад. Да­ки Йор­да­нов, ос­но­ва­тел на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на в Бал­чик. ДА “Ар­хи­ви” Со­фия и Нац.ар­хив на Ру­мъ­ния и УБГ в РБ ор­га­ни­зи­ра­ха ек­с­по­зи­ци­я­та “Бал­чик – ти­хо­то при­с­та­ни­ще”. Не­за­б­ра­ви­ма ще ос­та­не съ­в­ме­с­т­на­та про­г­ра­ма с ММФ “Ро­за на све­та – Па­на­ир на твор­че­с­ки идеи” , ле­к­ци­я­та “При­ро­да­та на Бъл­га­рия-све­то­в­на съ­к­ро­ви­щ­ни­ца”, ко­ле­к­ци­и­те на УБГ – Бал­чик, еко­ло­ги­ч­на­та ак­ция – твор­че­с­ки флаш-моб, иг­ра “Еко­ло­ги­чен ма­ра­тон”, ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­на ком­по­зи­ция “Зе­мя­та – наш общ дом!”. Осъ­ще­с­т­вен е пле­нер и из­ло­ж­ба на мла­ди ху­до­ж­ни­ци – уча­с­т­ни­ци в Ме­ж­ду­на­ро­ден твор­че­с­ки фе­с­ти­вал “Въл­на на иде­и­те”. Въл­ну­ва­ща бе из­ло­ж­ба­та “Дви­же­ния в рам­ки” на ху­до­ж­ни­ч­ка­та от Раз­г­рад, жи­ве­е­ща в Гър­ция Та­тя­на Сто­я­но­ва. Ор­га­ни­зи­ра се ек­с­пе­ди­ция за на­б­лю­де­ние на пти­ци­те, съ­в­ме­с­т­но с БДЗП – об­ща ини­ци­а­ти­ва на при­ро­до­за­щи­т­ни­те ор­га­ни­за­ции, чле­но­ве BirdLife Internacional, с цел по­ви­ша­ва­не ин­фор­ми­ра­но­ст­та по въ­п­ро­си, не­об­хо­ди­ми за спа­ся­ва­не на за­с­т­ра­ше­ни ви­до­ве и те­х­ни­те ме­с­то­о­би­та­ния. От­че­те се на­б­лю­де­ние на 468 пти­ци от 34 ви­да, сред ко­и­то чер­ве­но­гу­ша му­хо­ло­в­ка, си­ва му­хо­ло­в­ка, го­лям си­ни­гер, до­ма­ш­на чер­ве­но­о­па­ш­ка, го­лям кор­мо­ран, елов пе­вец, ма­лък яс­т­реб и др. Дан­ни­те за на­б­лю­да­ва­ни­те пти­ци по вре­ме на ек­с­пе­ди­ци­я­та са из­п­ра­те­ни на Сло­а­ш­ко­то ор­ни­то­ло­ги­ч­но дру­же­с­т­во, ко­е­то е ме­ж­ду­на­ро­ден ко­ор­ди­на­тор на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то “Дни­те през 2013 г.” УБГ по­д­го­т­ви пре­зен­та­ция на те­ма” Вли­я­ние на кли­ма­ти­ч­ни­те фа­к­то­ри и кли­ма­та вър­ху ра­с­ти­тел­но­ст­та и пар­ко­ва­та част в УБГ Бал­чик”, с ко­я­то уча­с­т­ва в се­ми­нар за об­мя­на на опит в рам­ки­те на тран­с­г­ра­ни­чен про­ект “Бъл­га­рия – Ру­мъ­ния”, ор­га­ни­зи­ран от уни­вер­си­те­та “Ови­ди­ус” Кон­с­тан­ца. Ко­ле­к­ци­и­те на УБГ Бал­чик бя­ха пре­д­с­та­ве­ни и на уча­с­т­ни­ци­те в На­ци­о­нал­на­та кон­фе­рен­ция на учи­те­ли­те – пси­хо­ло­зи; на ко­ман­д­ва­щи­те ВМС от 21 дър­жа­ви, уча­с­т­ни­ци в уче­ни­е­то “Бриз 2013”; на де­ле­га­ции от ви­с­ши во­ен­ни от Крал­с­т­во Бел­гия; на еки­па на съ­в­ме­с­т­ния те­х­ни­че­с­ки се­к­ре­та­ри­ат на про­г­ра­ма­та за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Бъл­га­рия – Ру­мъ­ния; на пре­д­с­та­ви­те­ли на не­м­с­ко­то ми­ни­с­тер­с­т­во на пра­во­съ­ди­е­то; на не­м­с­ка­та фон­да­ция за пра­в­на по­мощ “Фри­д­рих Еберт”; на де­ле­га­ция от пре­д­с­та­ви­те­ли на Гла­в­но­то мю­ф­тий­с­т­во на РБ; на уча­с­т­ни­ци­те в го­ди­ш­на­та от­че­т­на сре­ща на Ди­ре­к­ция “Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт” към МОН. Про­фе­си­о­нал­но бе­ше съ­дей­с­т­ви­е­то на УБГ Бал­чик в ор­га­ни­зи­ра­не­то на III Ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”.

Спря­на бе­ше до­ри во­да­та на во­до­па­да над Ни­м­фе­у­ма, за да не пре­чи на хо­ри­с­ти­те, а але­и­те бя­ха по­си­па­ни с ро­зо­ви ли­с­тен­ца. За вси­ч­ки ме­ро­п­ри­я­тия с удо­вол­с­т­вие ни раз­ка­за Ве­ра Де­ми­ре­ва, гл.спе­ци­а­лист за об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­зъм към УБГ – Бал­чик.

Текст и снимки  на страницата подготви екип на “Балчишки телеграф”:

Гeорги Йовчев и Маруся Костова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.