ПОЧЕТНО III МЯСТО ЗА МАЛКИТЕ ЧЕРНОМОРЦИ

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

5

На 4 фе­в­ру­а­ри 2014 г. във Вар­на се про­ве­де фу­т­бо­лен тур­нир, в кой­то уча­с­т­ва­ха чер­но­мор­ци от вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па, с треньор Тони Златков и се кла­си­ра­ха на по­че­т­но­то тре­то мя­с­то.   

Фо­то: Ев­до­ки Ива­нов 

Коментарите са затворени.