ЕД­НО­ЛИ­Ч­НИ­ТЕ ТЪР­ГО­В­ЦИ ПЛА­ЩАТ 15 % ДА­НЪК ВЪР­ХУ ДО­ХО­ДИ­ТЕ СИ

Feb 12th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

До­хо­ди­те от сто­пан­с­ка дей­ност на ед­но­ли­ч­ни­те тър­го­в­ци се об­ла­гат със ста­в­ка от 15 %, а за ос­та­на­ли­те до­хо­ди, по­д­ле­жа­щи на об­ла­га­не с да­нък вър­ху об­ща­та го­ди­ш­на да­нъ­ч­на ос­но­ва, вси­ч­ки фи­зи­че­с­ки ли­ца за­п­ла­щат 10 % да­нък, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на НАП.

Та­ка на­при­мер ед­но­ли­чен тър­го­вец, чи­я­то дей­ност е про­из­во­д­с­т­во на сла­д­кар­с­ки из­де­лия, ще за­п­ла­ти 15 % да­нък вър­ху го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на ос­но­ва ка­то ЕТ. В съ­що­то вре­ме, ако со­б­с­т­ве­ни­кът на пре­д­п­ри­я­ти­е­то на ед­но­ли­ч­ния тър­го­вец е по­лу­чил хо­но­рар по гра­ж­дан­с­ки до­го­вор, то то­зи до­ход ще се об­ло­жи с да­нък вър­ху об­ща­та го­ди­ш­на да­нъ­ч­на ос­но­ва в раз­мер на 10 на сто, по­со­ч­ват при­мер от НАП. Ед­но­ли­ч­ни­те тър­го­в­ци, ко­и­то през 2013 г. не са осъ­ще­с­т­вя­ва­ли сто­пан­с­ка дей­ност и не са при­до­би­ли дру­ги до­хо­ди, по­д­ле­жа­щи на де­к­ла­ри­ра­не, не са за­дъл­же­ни да по­да­ват го­ди­ш­на да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция през на­с­то­я­ща­та го­ди­на. От НАП при­по­м­нят, че го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция мо­же да бъ­де из­те­г­ле­на от ин­тер­нет сай­та на НАП – www.nap.bg. Фор­му­ля­ри­те се по­да­ват до 30 ап­рил 2014 г., ка­то де­к­ла­ри­ра­ни­ят да­нък за до­в­на­ся­не по де­к­ла­ра­ци­я­та тря­б­ва да бъ­де вне­сен в съ­щия срок. Ако го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция се по­да­де до 10 фе­в­ру­а­ри 2014 г. и в съ­щия срок се вне­се да­нъ­кът за до­в­на­ся­не по де­к­ла­ра­ци­я­та или част от не­го, мо­же да се по­л­з­ва 5 % от­с­тъ­п­ка вър­ху вне­се­ния в съ­щия срок да­нък за до­в­на­ся­не. 5 % от­с­тъ­п­ка мо­гат да по­л­з­ват и ед­но­ли­ч­ни­те тър­го­в­ци, ко­и­то по­да­дат го­ди­ш­на­та си да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция по еле­к­т­ро­нен път, по­д­пи­са­на с еле­к­т­ро­нен по­д­пис, в срок до 30 ап­рил 2014 г.

От­с­тъ­п­ка­та се по­л­з­ва вър­ху раз­ме­ра на да­нъ­ка за до­в­на­ся­не, оп­ре­де­лен в де­к­ла­ра­ци­я­та. Мо­же да се по­л­з­ва са­мо ед­на от две­те от­с­тъ­п­ки.

По­ве­че ин­фор­ма­ция, ка­к­то и по­мощ при по­пъл­ва­не на пре­во­д­ни­те на­ре­ж­да­ния, на по­щен­с­ки­те за­пи­си и на да­нъ­ч­ни­те де­к­ла­ра­ции кли­ен­ти­те на НАП мо­гат да по­лу­чат на ин­фор­ма­ци­он­ния те­ле­фон 0700 18 700 на це­на­та на един гра­д­с­ки раз­го­вор.

/Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.