Устната справка в кадастралния регистър е вече без пари

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Пра­ви­тел­с­т­во­то от­ме­ни та­к­са­та от 2 лв., съ­би­ра­на за из­вър­ш­ва­не на ус­т­на спра­в­ка за един имот по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та или ка­да­с­т­рал­ния ре­ги­с­тър, съ­о­б­щи­ха от пре­с­цен­тъ­ра на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет в края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца. след про­ве­де­но за­се­да­ние на ка­би­не­та.

Обя­с­не­но е, че с про­ме­ни в Та­ри­фа №14 за та­к­си­те, ко­и­то се съ­би­рат в си­с­те­ма­та на ре­ги­о­нал­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во и от об­ла­с­т­ни­те уп­ра­ви­те­ли, ка­би­не­тът пре­ма­х­ва още две от съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те в мо­мен­та та­к­си и на­ма­ли тре­та. Из­ме­не­ни­я­та ще на­ма­лят пра­ве­ни­те от гра­ж­да­ни­те и ор­га­ни­за­ци­и­те раз­хо­ди за из­вър­ш­ва­не на спра­в­ки и по­лу­ча­ва­не на ус­лу­ги по За­ко­на за ка­да­с­тъ­ра и имо­т­ния ре­ги­с­тър.

/Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.