Решение във връзка с откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажба на акции

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Р Е Ш Е Н ИЕ №1 гр.Бал­чик, 04.02.2014 г.

На ос­но­ва­ние чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 32, ал. 1 За­кон за при­ва­ти­за­ция и сле­д­п­ри­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол, чл. 4, чл. 9 На­ре­д­ба за въз­ла­га­не из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­с­ти, свър­за­ни с по­д­го­то­в­ка­та за при­ва­ти­за­ция или със сле­д­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, вклю­чи­тел­но про­це­су­ал­но пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во, в из­пъл­не­ние на Ре­ше­ние №418, Про­то­кол №31 от 26.09.2013 г. на ОбС Бал­чик, с ко­е­то е из­ме­не­но Ре­ше­ние №169, Про­то­кол №14 от 28.06.2012 г., пу­б­ли­ку­ва­ни в Дър­жа­вен ве­с­т­ник бр. 2 от 07.01.2014 г. , в два на­ци­о­нал­ни еже­д­не­в­ни­ци в-к “Труд” и в-к “24 ча­са”, из­да­ния от 06.01.2014 г., във вр. и с т. 1 от Ре­ше­ние №231, Про­то­кол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС Бал­чик,

Р Е Ш И Х:

1. От­к­ри­вам про­це­ду­ра за про­ве­ж­да­не на от­к­рит кон­курс за из­бор на ин­ве­с­ти­ци­о­нен по­с­ре­д­ник за про­да­ж­ба по ре­да на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПСК – чрез пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ции, со­б­с­т­ве­ност на Об­щи­на Бал­чик в “Ал­бе­на” АД на Бъл­гар­с­ка­та фон­до­ва бор­са АД, ка­то се въз­ло­жи по­д­го­то­в­ка­та и склю­ч­ва­не­то на при­ва­ти­за­ци­он­на­та сдел­ка за про­да­ж­ба на 304 570 броя без­на­ли­ч­ни ак­ции /в па­кет или по­от­дел­но/, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи 7.13% от ак­ци­о­нер­ния ка­пи­тал в ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во, при ми­ни­мал­на про­да­ж­на це­на на ед­на ак­ция, съ­о­т­ве­т­с­т­ва­ща на при­е­та­та и одо­б­ре­на с Ре­ше­ние №231, Про­то­кол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС ек­с­пер­т­на оцен­ка – спра­ве­д­ли­ва, ми­ни­мал­на па­зар­на стой­ност на ед­на ак­ция от па­ке­та ак­ции на Об­щи­на Бал­чик в “Ал­бе­на” АД. 2. Дей­но­ст­та на ин­ве­с­ти­ци­он­ния по­с­ре­д­ник вклю­ч­ва из­вър­ш­ва­не на вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми дей­с­т­вия и по­д­го­то­в­ка на вси­ч­ки изи­с­ку­е­ми от за­ко­на до­ку­мен­ти, ка­к­то и ока­з­ва­не на съ­дей­с­т­вие и по­с­ре­д­ни­че­с­т­во на Въз­ло­жи­те­ля във връ­з­ка с по­д­го­то­в­ка­та, пре­д­ла­га­не­то и ре­ал­но­то осъ­ще­с­т­вя­ва­не на при­ва­ти­за­ци­он­на­та про­да­ж­ба на ак­ци­и­те /в па­кет или по­от­дел­но/, со­б­с­т­ве­ност на Об­щи­на Бал­чик от ка­пи­та­ла на Дру­же­с­т­во­то, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с оп­ре­де­ле­ния ме­тод за при­ва­ти­за­ция – пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не и съ­г­ла­с­но дей­с­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, вклю­чи­тел­но, но не са­мо: а) пре­г­лед на съ­с­то­я­ни­е­то на Дру­же­с­т­во­то – сил­ни и сла­би стра­ни, свър­за­ни с дей­но­ст­та им; б) из­го­т­вя­не на Про­с­пект за пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те – со­б­с­т­ве­ност на Об­щи­на Бал­чик в Дру­же­с­т­во­то, впи­с­ва­не по ре­да на За­кон за пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не на цен­ни кни­жа (ЗППЦК) на еми­си­и­те от ак­ции в пу­б­ли­ч­ния ре­ги­с­тър на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор (КФН), ре­ги­с­т­ри­ра­не­то им  в “Цен­т­ра­лен де­по­зи­тар” АД  и на “Бъл­гар­с­ка фон­до­ва бор­са – Со­фия” АД. След ка­то бъ­де из­го­т­вен про­с­пе­к­тът за пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не, за­е­д­но с изи­с­ку­е­ми­те фи­нан­со­ви от­че­ти на дру­же­с­т­во­то и ос­та­на­лия на­бор от до­ку­мен­ти, се по­да­ват в Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор, за­е­д­но със за­я­в­ле­ние за по­т­вър­ж­да­ва­не. Ако Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор ус­та­но­ви про­пу­с­ки, не­съ­о­т­ве­т­с­т­вия и др. в про­с­пе­к­та, след от­с­т­ра­ня­ва­не­то им от стра­на на ин­ве­с­ти­ци­он­ния по­с­ре­д­ник, съ­щи­ят се вна­ся за раз­г­ле­ж­да­не за ре­ал­но­то им по­т­вър­ж­да­ва­не, ка­то раз­хо­ди­те и дей­с­т­ви­я­та по от­с­т­ра­ня­ва­не не­ре­до­в­но­с­ти­те и ко­ри­ги­ра­не са за сме­т­ка на ин­ве­с­ти­ци­он­ния по­с­ре­д­ник; в) из­го­т­вя­не на Стра­те­гия за про­це­са на пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те на Дру­же­с­т­во­то, ко­я­то сле­д­ва да съ­дър­жа ви­ж­да­не­то на кан­ди­да­та от­но­с­но стру­к­ту­ри­ра­не­то на про­це­са, пре­д­ло­же­ние за на­ча­лен и кра­ен срок на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не, схе­ма за пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те от ка­пи­та­ла на Дру­же­с­т­во­то и пре­д­ло­же­ние за про­дъл­жи­тел­ност на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не. Край­на­та да­та на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не сле­д­ва да бъ­де не по-къ­с­но от 60 (ше­с­т­де­сет)  дни, счи­та­но от да­та­та на впи­с­ва­не на еми­си­и­те от со­б­с­т­ве­ни­те на Об­щи­на Бал­чик ак­ции от ка­пи­та­ла на Дру­же­с­т­во­то в пу­б­ли­ч­ния ре­ги­с­тър на КФН по ре­да и при ус­ло­ви­я­та на ЗППЦК. Стра­те­ги­я­та за про­це­са на пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те тря­б­ва да е съ­о­б­ра­зе­на с дей­с­т­ва­ща­та в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия нор­ма­ти­в­на уре­д­ба и със спе­ци­фи­ка­та на Дру­же­с­т­во­то. Пре­д­ла­га­на­та Стра­те­гия тря­б­ва да пре­д­ви­ж­да про­да­ж­ба на ак­ци­и­те на Об­щи­на Бал­чик в Дру­же­с­т­во­то на “При­ва­ти­за­ци­о­нен се­г­мент за пла­ща­не с па­ри” на “При­ва­ти­за­ци­о­нен па­зар” на “БФБ” АД при па­зар­на пар­ти­да за тър­го­вия един лот – ед­на ак­ция. г) из­го­т­вя­не на ана­лиз за оп­ре­де­ля­не стой­но­ст­та на пре­д­ло­же­ни­те за про­да­ж­ба ак­ции от ка­пи­та­ла на Дру­же­с­т­во­то, кой­то тря­б­ва да бъ­де съ­о­б­ра­зен с нор­ма­ти­в­ни­те изи­с­к­ва­ния и да съ­дър­жа пре­д­ло­же­ние за пър­во­на­чал­на про­да­ж­на це­на на ед­на ак­ция и пре­д­ло­же­ние за ми­ни­мал­на про­да­ж­на це­на на ед­на ак­ция. Пре­д­ло­же­ни­е­то за ми­ни­мал­на про­да­ж­на це­на да е съ­о­б­ра­зе­но с при­е­та­та и одо­б­ре­на в т. 1 на Ре­ше­ние №231, Про­то­кол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС Бал­чик ми­ни­мал­на па­зар­на стой­ност на ед­на ак­ция 44.40 лв. и във вси­ч­ки слу­чаи не сле­д­ва да е под та­зи стой­ност. При въз­ни­к­на­ла и на­ле­жа­ща не­об­хо­ди­мост да се из­го­т­ви ак­ту­а­ли­зи­ра­на ек­с­пер­т­на оцен­ка за спра­ве­д­ли­ва па­зар­на це­на на ед­на ак­ция от па­ке­та ак­ции на Об­щи­на Бал­чик. Ана­ли­зът тря­б­ва да бъ­де пре­д­с­та­вен на хар­ти­ен и на оп­ти­чен но­си­тел (те­к­с­то­ва част и при­ло­же­ния); д) из­вър­ш­ва­не на ак­ти­вен мар­ке­тинг за ну­ж­ди­те на пу­б­ли­ч­но­то пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те на Об­щи­на Бал­чик в Дру­же­с­т­во­то, в т.ч из­го­т­вя­не на пре­зен­та­ция, ко­я­то да бъ­де пре­д­с­та­ве­на на по­тен­ци­ал­ни­те ин­ве­с­ти­то­ри; е) пре­до­с­та­вя­не на пи­с­ме­ни ста­но­ви­ща, при по­и­с­к­ва­не от стра­на на Въз­ло­жи­те­ля; ж) дру­ги дей­но­с­ти при по­и­с­к­ва­не от Въз­ло­жи­те­ля.  3. Ут­вър­ж­да­вам пра­ви­ла за про­ве­ж­да­не на про­це­ду­ра­та. 4. Пра­ви­ла­та за про­ве­ж­да­не на про­це­ду­ра­та се за­ку­пу­ват от ка­са­та на Об­щи­на  Бал­чик – гр. Бал­чик, пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” №6 до 16.00 ча­са на три­де­се­тия ден от да­та­та на пу­б­ли­ку­ва­не на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние във в-к “Труд” и в-к “24 ча­са” по ре­да на чл. 8 На­ре­д­ба за въз­ла­га­не из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­с­ти, свър­за­ни с по­д­го­то­в­ка­та за при­ва­ти­за­ция или със сле­д­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, вклю­чи­тел­но про­це­су­ал­но пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во. Це­на­та на кон­кур­с­на­та до­ку­мен­та­ция е в раз­мер на 500 /пе­т­с­то­тин/ лв. и се за­п­ла­ща на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик или по сле­д­на­та бан­ко­ва сме­т­ка: BG38  UNCR 9660 84 9750 3315 BIC  код:        UNCRBGSF Код на пла­ща­не: 44 70 00 При Уни­К­ре­дит Бул­банк 5. Оп­ре­де­лям де­по­зит за уча­с­тие в раз­мер на 50 000 /пе­т­де­сет хи­ля­ди/ ле­ва, кой­то се пре­ве­ж­да по сме­т­ка на Об­щи­на Бал­чик, съ­г­ла­с­но ус­ло­ви­я­та в кон­кур­с­на­та до­ку­мен­та­ция. 6. Изи­с­к­ва­ни­я­та към кан­ди­да­ти­те са сле­д­ни­те: 6.1. Не по-мал­ко от 20 000 броя сдел­ки, из­вър­ше­ни на ре­гу­ли­ран па­зар на “БФБ” АД, гр. Со­фия за пе­ри­о­да 2011 г. – 2013 г. или 6.2. има не по – мал­ко от 250 000 000 лв. обо­рот от сдел­ки, из­вър­ше­ни на ре­гу­ли­ран па­зар на  “БФБ” АД за пе­ри­о­да 2011 г. – 2013 г. и 6.3. при­те­жа­ва “пъ­лен” ли­ценз за из­вър­ш­ва­не на дей­ност ка­то ин­ве­с­ти­ци­о­нен по­с­ре­д­ник (за ин­ве­с­ти­ци­он­ни­те ус­лу­ги и дей­но­с­ти съ­г­ла­с­но чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ), из­да­ден от Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов на­д­зор или съ­о­т­ве­т­но от Бъл­гар­с­ка на­ро­д­на бан­ка за из­вър­ш­ва­не на бан­ко­ва дей­ност, ко­я­то вклю­ч­ва и из­вър­ш­ва­не на сдел­ки­те по чл. 2, ал. 2 т. 9 ЗКИ и 6.4. е член на “Бъл­гар­с­ка фон­до­ва бор­са – Со­фия” АД и 6.5. е член на “Цен­т­ра­лен де­по­зи­тар” АД и 6.6. има по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ре­зул­тат за по­с­ле­д­ни­те три фи­нан­со­во при­к­лю­че­ни го­ди­ни, съ­г­ла­с­но оди­ти­ра­ни­те го­ди­ш­ни фи­нан­со­ви от­че­ти и 6.7. не е в про­г­ра­ма за оз­д­ра­вя­ва­не. 6.8. Не мо­гат да уча­с­т­ват в про­це­ду­ра­та кан­ди­да­ти, за ко­и­то са на­ли­це пре­д­по­с­та­в­ки­те, пре­д­ви­де­ни в чл. 14, ал. 1 и ал. 3 На­ре­д­ба за въз­ла­га­не из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­с­ти, свър­за­ни с по­д­го­то­в­ка­та за при­ва­ти­за­ция или със сле­д­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, вклю­чи­тел­но про­це­су­ал­но пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во. 7. Пре­д­ло­же­ни­я­та на уча­с­т­ни­ци­те в кон­кур­са се по­да­ват в за­пе­ча­тан, не­про­з­ра­чен плик, съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та, по­со­че­ни в пра­ви­ла­та за про­ве­ж­да­не на про­це­ду­ра­та, все­ки ра­бо­тен ден от 08.00 до 16.30 ча­са в Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик, гр. Бал­чик, пл. “21-ви се­п­тем­в­ри” №6,  Кра­си­ми­ра Ко­с­то­ва – мл. ек­с­перт ОбА, в срок до 16.30 ча­са на три­де­се­тия ка­лен­да­рен ден, счи­та­но от да­та­та на ед­но­в­ре­мен­но­то пу­б­ли­ку­ва­не на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние в два­та цен­т­рал­ни еже­д­не­в­ни­ка, вклю­чи­тел­но. Ако по­с­ле­д­ни­ят ден от та­ка оп­ре­де­ле­ния срок из­ти­ча в не­при­съ­с­т­вен, респ. не­ра­бо­тен ден, счи­та се за та­къв пър­ви­ят ра­бо­тен ден след не­го. 8. Пре­д­ло­же­ни­я­та ще се оце­ня­ват по сле­д­ни­те кри­те­рии със съ­о­т­ве­т­но по­со­че­на­та им те­жест: 8.1. Пре­д­ло­жен най-ни­сък раз­мер на въз­на­г­ра­ж­де­ни­е­то за ус­пех, при ус­пе­ш­но при­к­лю­чи­ло пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не на ак­ци­и­те на Об­щи­на­та от ка­пи­та­ла на Дру­же­с­т­во­то  …..50 то­ч­ки  ка­то пре­д­ло­же­но­то въз­на­г­ра­ж­де­ние за ус­пех ка­то про­цент не мо­же да бъ­де по-ни­с­ко от 0.1% и по-ви­со­ко от 1.5 % /счи­та­но с вклю­чен ДДС при из­чи­с­ля­ва­не­то му в ле­во­ва ра­в­но­с­той­ност/ от про­да­ж­на­та це­на за про­да­ва­ни­те ак­ции. 8.2. Пре­д­ло­же­ние за най-ви­со­ка ми­ни­мал­на про­да­ж­на це­на за ед­на ак­ция в ле­ва     …..50 то­ч­ки Край­на­та ком­п­ле­к­с­на оцен­ка пре­д­с­та­в­ля­ва сбор от по­лу­че­ни­те то­ч­ки по го­ре­по­со­че­ни­те кри­те­рии за оце­ня­ва­не на съ­о­т­ве­т­но­то пре­д­ло­же­ние. 9. Ак­ци­и­те да се пре­д­ла­гат на “При­ва­ти­за­ци­о­нен се­г­мент за пла­ща­не с па­ри” на “При­ва­ти­за­ци­о­нен па­зар” на “БФБ – Со­фия” АД, ка­то се за­п­ла­щат с па­ри. 10. Ин­ве­с­ти­ци­он­ни­ят по­с­ре­д­ник е длъ­жен съ­в­ме­с­т­но с ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни да пре­д­п­ри­е­ме не­об­хо­ди­ми­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия за впи­с­ва­не по ре­да на ЗППЦК на еми­си­и­те со­б­с­т­ве­ни на Об­щи­на Бал­чик ак­ции от ка­пи­та­ла на “Ал­бе­на” АД, вклю­чи­тел­но да по­е­ме про­из­ти­ча­щи­те от те­зи дей­с­т­вия раз­хо­ди за своя сме­т­ка, ка­к­то и вси­ч­ки дру­ги раз­хо­ди, свър­за­ни с пре­д­ла­га­не­то  и про­да­ж­ба­та им. 11. Ня­ма да се до­пу­с­кат до раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие в кон­кур­са в слу­ча­и­те, ко­га­то: а) са по­да­де­ни из­вън сро­ка, оп­ре­де­лен в на­с­то­я­що­то ре­ше­ние; б) са по­да­де­ни в не­за­пе­ча­тан или про­з­ра­чен плик; в) не съ­дър­жат до­ку­мент за вне­сен де­по­зит за уча­с­тие. На­с­то­я­що­то ре­ше­ние да се пу­б­ли­ку­ва съ­г­ла­с­но чл. 8, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от На­ре­д­ба за въз­ла­га­не из­вър­ш­ва­не­то на дей­но­с­ти, свър­за­ни с по­д­го­то­в­ка­та за при­ва­ти­за­ция или със сле­д­п­ри­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол, вклю­чи­тел­но про­це­су­ал­но пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во в два цен­т­рал­ни еже­д­не­в­ни­ка – в-к “Труд” и в-к “24 ча­са”, в ме­с­т­ния пе­чат – в-к “Бал­чик” и на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Об­щи­на Бал­чик http://www.balchik.bg Ре­ше­ни­е­то по­д­ле­жи на об­жал­ва­не в 14-дне­вен срок, счи­та­но от да­та­та на ед­но­в­ре­мен­но­то му пу­б­ли­ку­ва­не в два­та цен­т­рал­ни еже­д­не­в­ни­ка, по ре­да на АПК, пред съ­о­т­ве­т­ния  ком­пе­тен­тен ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд.

НИ­КО­ЛАЙ АН­ГЕ­ЛОВ

Кмет на Об­щи­на Бал­чик

 

 

Коментарите са затворени.