Какви пари ще се движат в Общината?

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ка­к­ви па­ри ще се дви­жат в Об­щи­на­та? В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца Ка­би­не­тът “Оре­шар­с­ки” одо­б­ри раз­пре­де­ле­ни­е­то на 499 345 000 лв. от Пу­б­ли­ч­на­та ин­ве­с­ти­ци­он­на про­г­ра­ма за ра­с­теж и ус­той­чи­во раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те. За про­е­к­ти на “В и К”и за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те са пре­д­ви­де­ни 78,3 млн. ле­ва, ка­то за “В и К”  са – 61 млн. ле­ва, а за от­па­дъ­ци­те – 17 млн. ле­ва. За про­е­к­ти от тран­с­пор­т­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра са от­де­ле­ни 104,6 млн. ле­ва, за со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра – 197,5 млн.ле­ва, вкл. за учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни – 25 млн. ле­ва, за ви­с­ши учи­ли­ща – 15,7 млн. ле­ва, здра­ве­о­па­з­ва­не – 27 млн. ле­ва, за спор­т­ни за­ли и съ­о­ръ­же­ния – 62 млн. ле­ва. За дру­ги се­к­то­ри, свър­за­ни с по­д­к­ре­па на со­ци­ал­но ико­но­ми­че­с­ко­то раз­ви­тие, са пре­д­ви­де­ни 119 млн. ле­ва, ка­то от тях 112 млн. ле­ва са за бла­го­у­с­т­рой­с­т­во на мал­ки на­се­ле­ни ме­с­та. ОБ­ЛАСТ ДО­Б­РИЧ, Об­щи­на Бал­чик

Ре­ха­би­ли­ти­ра­не пъ­тен уча­с­тък км 10+100 до км 17+800 (Дро­п­ла-Се­но­кос) от Път ІV – 29608 Об­щи­на Бал­чик 3 655 000 лв. Ре­монт на сгра­да за об­ще­с­т­ве­но хра­не­не, До­ма­шен па­т­ро­наж, на­хо­дя­ща се в ПИ с ин­ден­ти­фи­ка­тор 02508.73.81, гр. Бал­чик, ул. “Вар­нен­с­ка” No 2 Об­щи­на Бал­чик 315 800 лв.

В Про­е­к­то­бю­дже­та за 2014 г. на Об­щи­на Бал­чик са пре­д­ви­де­ни со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва , ко­и­то да се из­раз­хо­дят за : Нов по­к­рив на Бол­ни­ца­та – 34 840 лв; Но­ва сгра­да на До­ма­ш­ния па­т­ро­наж /част от би­в­шия гар­ни­зо­нен стол/ – 31 600 лв.;  За ня­кои ули­ци в се­ла­та – 216 000 лв.;  За ста­ди­о­на – 300 000 лв. и 7555 495 лв. за мул­ти­фун­к­ци­о­нал­на­та му част;  за IV-кла­с­на­та пъ­т­на мре­жа 299 300 лв.; за по­к­ри­ва на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия – 238 000 лв.; за Ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции – 1 225 779 лв.;  за ня­кои ули­ци в гра­да – 583 500 лв.;  за ком­пю­т­ри – 10 000 лв.+ 5 000 лв. за др.ус­т­рой­с­т­ва /от­дел­но за с.Об­ро­чи­ще – 17 000 лв. + 75 500 лв./; За но­ва еле­к­т­рон­на си­с­те­ма  за про­пу­с­ка­те­лен ре­жим в по­д­зем­ния пар­кинг – 25 000 лв.; съ­фи­нан­си­ра­не с 14 000 лв. про­е­к­та “Чер­но­мор­с­ки ве­ло­си­пед /ще има 3 сто­ян­ки в Бал­чик, от­къ­де­то ще мо­гат да се на­е­мат ве­ло­си­пе­ди под на­ем/; За но­ва про­г­ра­ма за про­да­ж­ба на би­ле­ти в Ав­то­га­ра­та – 1 000 лв; Ще бъ­де из­пъл­не­но кме­т­с­ко­то обе­ща­ние пред СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” за из­г­ра­ж­да­не на но­ва мо­дер­на спор­т­на пло­ща­д­ка ка­то се пре­д­ви­дят ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди на стой­ност 200 000 лв. За дей­но­ст­та на Об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие БКС са пре­д­ви­де­ни 537 000 лв. От­дел­но за сме­то­по­чи­с­т­ва­щи ма­ши­ни 300 000 лв.  Тук тря­б­ва да на­п­ра­вим до­б­ро­же­ла­тел­на­та за­бе­ле­ж­ка, че пла­но­ве­те за за­щи­та при сне­го­на­вя­ва­ния и об­ле­дя­ва­не, ка­к­то и за за­щи­та от бе­д­с­т­вия и ава­рии са до­с­та ста­ри, не­а­к­ту­а­ли­зи­ра­ни, ма­кар и мно­го по­д­ро­б­ни. Раз­би­ра се, те­зи пре­д­ло­же­ния ще се об­съ­дят на об­щин­с­ка се­сия на 13 фе­в­ру­а­ри и то­га­ва ще ста­нат факт.Ве­че има­ше обя­ве­на да­та за об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не на Бю­дже­та, но за съ­жа­ле­ние, мо­же би, по­ра­ди ло­шо­то вре­ме, при­съ­с­т­ва­ха са­мо де­се­ти­на ду­ши.

     Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

Коментарите са затворени.