Балчик ще бъде представен в конференцията Smart Cities

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

4

От 5-ти до 7-ми март в Со­фия ще се про­ве­де из­ло­же­ни­е­то и фо­ру­ма “Ин­те­ли­ген­т­ни гра­до­ве” – мо­бил­ност, тран­с­порт, ин­фор­ма­ци­он­но-ко­му­ни­ка­ци­он­ни си­с­те­ми, ин­те­ли­ген­т­на енер­гия и сгра­ди. Под на­ти­с­ка на де­мо­г­ра­ф­с­кия ръст, кли­ма­ти­ч­ни­те про­ме­ни и на­ра­с­т­ва­що­то ко­ли­че­с­т­во по­т­ре­бя­ва­ни ре­сур­си гра­до­ве­те се тран­с­фор­ми­рат в по-ус­той­чи­ви стру­к­ту­ри. В кон­те­к­с­та на све­то­в­ни­те тен­ден­ции об­ще­с­т­во­то, би­з­не­сът и ин­с­ти­ту­ци­и­те от Юго­и­з­то­ч­на Ев­ро­па пра­вят стъ­п­ки за из­г­ра­ж­да­не на по-кон­ку­рен­т­на и ни­с­ко­въ­г­ле­ро­д­на ико­но­ми­ка чрез тран­с­фер на зна­ния и те­х­но­ло­гии от по-раз­ви­ти­те дър­жа­ви. Smart Cities е ед­на от най-зна­чи­ми­те изя­ви в стра­на­та и да­ва въз­мо­ж­ност за за­по­з­на­ва­не с ев­ро­пей­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во и до­б­ри­те пра­к­ти­ки, за пре­д­с­та­вя­не на про­ду­к­ти и ус­лу­ги пред про­фе­си­о­нал­на це­ле­ва ау­ди­то­рия от Бъл­га­рия и чу­ж­би­на. Съ­би­ти­е­то ще съ­бе­ре на ед­но мя­с­то ин­ве­с­ти­то­ри, ме­ни­джъ­ри, ек­с­пер­ти от раз­ли­ч­ни се­к­то­ри на ико­но­ми­ка­та. В рам­ки­те на кон­фе­рен­ци­я­та проф. Б.Ран­ге­лов ще на­п­ра­ви пре­зен­та­ция на те­ма “Ум­ни гра­до­ве – оп­ти­ми­за­ция на тран­с­пор­т­на­та ло­ги­с­ти­ка в гр. Бал­чик – пар­т­ньор в Ев­ро­пей­с­кия про­ект ENCLOSE”. Той ще за­по­з­нае де­ле­га­ти­те с из­вър­ше­на­та ра­бо­та по про­е­к­та, чи­я­то цел е на­ма­ля­ва­не­то на съ­дър­жа­ни­я­та на СО2 и дру­ги­те вре­д­ни га­зо­ве в мал­ки и сре­д­ни на­се­ле­ни ме­с­та. Дру­ги­те ак­цен­ти в кон­фе­рен­ци­я­та са: Ин­те­ли­ген­т­на мо­бил­ност; Си­с­те­ма за енер­ги­ен ме­ни­дж­мънт и си­с­те­ма за ме­ни­дж­мънт на окол­на­та сре­да, при­ло­жи­ми в об­щи­ни­те; Ев­ро­па и раз­ви­ти­е­то на ино­ва­ци­и­те в об­ла­ст­та на ин­те­ли­ген­т­ни­те гра­до­ве и об­щ­но­с­ти; Ме­ни­дж­мънт на ум­ни­те гра­до­ве; Зе­ле­ни по­к­ри­в­ни гра­ди­ни и ро­ля­та им за ус­той­чи­во­то раз­ви­тие на окол­на­та сре­да. Сред ле­к­то­ри­те са ек­с­пер­ти от EК – ГД “Енер­гия”, Cofindustria Бъл­га­рия, Бъл­гар­с­ки съ­вет за ус­той­чи­во раз­ви­тие, SWARCO Бъл­га­рия, ПВБ Па­у­ър Бъл­га­рия АД, Ав­с­т­рий­с­ка енер­гий­на аген­ция, Си­ма­чек Фа­си­ли­ти Сър­ви­сиз БГ и др. В об­ла­ст­та на ин­те­ли­ген­т­на­та мо­бил­ност Ре­ги­о­нал­ни­ят Е-Клъ­с­тер ще про­мо­ти­ра сво­я­та дей­ност за на­ма­ля­ва­не на енер­го­по­т­ре­б­ле­ни­е­то в тран­с­пор­та чрез кон­вер­сия на пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва с бен­зи­нов дви­га­тел в еле­к­т­ро­мо­би­ли и из­г­ра­ж­да­не на за­ря­д­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра за еле­к­т­ри­че­с­ки пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва. SWARCO Бъл­га­рия пре­до­с­та­вя пъл­на­та га­ма от ин­те­ли­ген­т­ни и еко­ло­ги­ч­ни ре­ше­ния за тран­с­пор­тен ме­ни­дж­мънт. Из­ло­жи­те­ли­те ще по­ка­жат енер­гий­но­е­фе­к­ти­в­но ос­ве­т­ле­ние за раз­ли­ч­ни об­ще­с­т­ве­ни про­с­т­ран­с­т­ва, ИКТ за ин­те­ли­ген­т­ни сгра­ди, ре­ше­ния за те­ле­ме­т­рия и те­ле­ма­ти­ка.

balchik.bg 

Коментарите са затворени.