20 % ръст в по­пу­ла­ци­я­та на цар­с­кия орел е ре­зул­та­тът от еко­п­ро­ект

Feb 12th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

3

Ръст от 20 %  в по­пу­ла­ци­я­та на цар­с­кия орел и уве­ли­че­ни­е­то на гне­з­до­вия ус­пех с 30 % в рам­ки­те на 5 го­ди­ни са част от го­ле­ми­те по­с­ти­же­ния от ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та LIFE+ “Опа­з­ва­не на цар­с­кия орел и ло­в­ния со­кол в клю­чо­ви­те за тях ме­с­та от мре­жа­та На­ту­ра 2000 в Бъл­га­рия”.

То­ва по­ка­з­ва от­че­тът от ре­а­ли­зи­ра­ни­те по про­е­к­та дей­но­с­ти, кой­то бе опо­ве­с­тен в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Три от по­с­та­ве­ни­те 36 из­ку­с­т­ве­ни гне­з­да за цар­с­ки ор­ли са за­е­ти от но­во­с­фор­ми­ра­ни двой­ки.

Обе­зо­па­се­ни са 49 ки­ло­ме­т­ра или 595 опа­с­ни еле­к­т­ри­че­с­ки стъл­ба, ко­е­то ели­ми­ни­ра смър­т­но­ст­та от то­ко­ви уда­ри в гне­з­до­ви­те те­ри­то­рии на се­демт­те двой­ки цар­с­ки ор­ли. Ре­а­ли­зи­ра­на бе­ше най-го­ля­ма­та в све­та про­г­ра­ма за са­те­ли­т­но­то про­с­ле­дя­ва­не на мла­ди цар­с­ки ор­ли, вклю­ч­ва­ща 25 пти­ци.

То­ва по­мо­г­на за раз­к­ри­ва­не­то на ми­г­ра­ци­он­ни­те пъ­ти­ща, на ме­с­та­та за зи­му­ва­не и на ос­но­в­ни­те за­п­ла­хи за цар­с­ки­те ор­ли в Бъл­га­рия, съ­о­б­ща­ват от Бъл­гар­с­ко­то дру­же­с­т­во за за­щи­та на пти­ци­те.

От­чи­та се и со­ци­ал­ния ефект от про­е­к­та, по кой­то е оси­гу­ре­на за­е­тост на над 150 ду­ши. “Опа­з­ва­не на цар­с­кия орел и ло­в­ния со­кол в клю­чо­ви­те за тях ме­с­та от мре­жа­та На­ту­ра 2000 в Бъл­га­рия” се ре­а­ли­зи­ра в пе­ри­о­да 2009-2013 г. 75 на сто от стой­но­ст­та на про­е­к­та бе фи­нан­си­ра­не по про­г­ра­ма­та LIFE+ на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз

Пе­тър ЯН­КОВ  БДЗП

 

Коментарите са затворени.