Пло­щи за тър­го­вия с цве­тя и мар­те­ни­ци

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На ос­но­ва­ни­ие чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връ­з­ка с чл.6 от На­ре­д­ба за ре­да и ус­ло­ви­я­та за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик (при­е­та с ре­ше­ние № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик (при­е­та с ре­ше­ние № 266/20.12.1012 г., изм. и доп. с ре­ше­ние № 450/31.10.2013 г. на ОбС – Бал­чик), във връ­з­ка с пра­з­ни­ци­те ПЪР­ВИ МАРТ и ОС­МИ МАРТ О П Р Е Д Е Л Я М : 1. Пло­щи за тър­го­вия на от­к­ри­то с цве­тя и мар­те­ни­ци за пе­ри­о­да от 15.02.2014 г. до 10.03.2014 г., ка­к­то сле­д­в:

1. Пл.”Ри­бар­с­ки” – до то­то пун­к­та.

2. Цен­тър  – спир­ка  пл.”21-ви се­п­тем­в­ри”

3. Пред ме­бел­на къ­ща “Кру­ни”

4. Пл.”Въз­ра­ж­да­не” – до ав­то­бу­с­на­та спир­ка

5. Кв.”Ба­лик”-  об­щин­с­ки па­зар

6. Кв.”Ба­лик” – пред сла­д­кар­ни­ца “Шо­ко­ли­но”

7. Кв.”Ба­лик” – пред су­пер­мар­кет “Ак­ви­лон”

8. Кв.”Ба­лик” – пред тър­го­в­с­ки ком­п­лекс “Фо­рум”

9. Кв.”Ле­в­с­ки” – до та­к­си­ме­т­ро­ва­та сто­ян­ка

10. Кв.”Ле­в­с­ки” – пред  су­пер­мар­кет “Фреш”   2. Та­к­са за по­л­з­ва­не на ме­с­та­та в го­ре­по­со­че­ния пе­ри­од не се за­п­ла­ща. 3. Кон­т­рол по из­пъл­не­ние на за­по­ве­д­та въз­ла­гам на г-н Ми­т­ко Пе­т­ров – зам.- кмет на Об­щи­на Бал­чик.

На­с­то­я­ща­та за­по­вед да се пу­б­ли­ку­ва в ме­с­т­ния пе­чат и сай­та на об­щи­на­та и  се све­де до зна­ни­е­то на РУП – Бал­чик за све­де­ние  и на  Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие БКС за све­де­ние и из­пъл­не­ние.

 Николай АНГЕЛОВ,

Кмет на Об­щи­на Бал­чик

 

 

Коментарите са затворени.