СЪОБЩЕНИЕ във връзка с определяне максимални цени за таксиметрови услуги

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На ос­но­ва­ние чл.24а, ал.5 и ал.6 от За­ко­на за ав­то­мо­бил­ни­те пре­во­зи (посл.изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Де­кем­в­ри 2013г.) об­щин­с­ки­те съ­ве­ти оп­ре­де­лят ма­к­си­мал­ни це­ни за та­к­си­ме­т­ров пре­воз на пъ­т­ни­ци за един ки­ло­ме­тър про­бег по та­ри­фа, ва­ли­д­на за те­ри­то­ри­я­та на съ­о­т­ве­т­на­та об­щи­на и я ак­ту­а­ли­зи­рат най-мал­ко ве­д­нъж го­ди­ш­но. С ре­ше­ние №819 от 24.05.2011г. са оп­ре­де­ле­ни и с ре­ше­ния №147/28.06.2012г. и №368/30.05.2013г. – по­т­вър­де­ни, ма­к­си­мал­ни це­ни ка­к­то сле­д­ва: – дне­в­на та­ри­фа, в раз­мер на 1.30 ле­ва – но­щ­на та­ри­фа, в раз­мер на 1.70 ле­ва Във връ­з­ка с го­ре­и­з­ло­же­но­то до 28.02.2014г. в Об­щи­на Бал­чик (стая 105), вси­ч­ки та­к­си­ме­т­ро­ви пре­во­з­ва­чи и во­да­чи, уп­ра­ж­ня­ва­щи дей­но­ст­та на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик мо­гат да из­ра­зят сво­е­то мне­ние от­но­с­но ма­к­си­мал­ния раз­мер на це­ни­те на та­к­си­ме­т­ро­ви­те ус­лу­ги ка­то по­пъл­нят ан­ке­т­на кар­та.

Николай АНГЕЛОВ,

Кмет наОб­щи­на Бал­чик

 

 

Коментарите са затворени.