ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Feb 12th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини

С ПРЕ­Д­МЕТ: “До­с­та­в­ка на ма­ши­ни, обо­ру­д­ва­не и тран­с­пор­т­ни сре­д­с­т­ва за Пре­то­вар­на стан­ция за ТБО Бал­чик, вкл. та­ки­ва, изи­с­к­ва­щи мон­та­ж­ни ра­бо­ти по обо­со­бе­ни по­зи­ции” № на пре­пи­с­ка­та в ре­ги­с­тъ­ра на АОП 00479-2014-0003. Кра­ен срок за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та – до 16:00 ч. на 10.03.2014 г. Кра­ен срок за по­да­ва­не на ис­ка­ния за ра­зя­с­не­ния – до 16:00 ч. на 10.03.2014 г.. Кра­ен срок за пре­да­ва­не на офер­ти­те – до 16 ч. на 20.03.2014 г.

 

 

 

Коментарите са затворени.