Покана за заседание на ОбС-Балчик

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 фе­в­ру­а­ри 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем, чрез про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­чен търг на по­ме­ще­ние с площ от 25 м2, на­хо­дя­що се в гр. Бал­чик – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­що обо­со­бе­на част от дву­е­та­ж­на сгра­да – Ис­то­ри­че­с­ки му­зей. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та 2. Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на План за раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик за пе­ри­о­да 2014 – 2020 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та 3. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не про­мя­на на ос­но­в­ни­те ме­се­ч­ни за­п­ла­ти на кмет на об­щи­на, за­ме­с­т­ник кме­то­ве на об­щи­на, кме­то­ве на кме­т­с­т­ва и кме­т­с­ки на­ме­с­т­ни­ци и ко­ре­к­ция на Ре­ше­ние 300, т. 2 по Про­то­кол № 22 от 21.02.2013 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та 4. Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не на ПУП-ПРЗ на град Бал­чик – УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 – со­б­с­т­ве­ност на “За­хар­ни из­де­лия” ЕО­ОД и ча­с­ти от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 – со­б­с­т­ве­ност на об­щи­на Бал­чик.     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та 5. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни. Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД 6. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на сбо­рен бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2014 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та 

Коментарите са затворени.