“Протегната ръка за помощ”

Dec 7th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

Про­ект« Про­те­г­на­та ръ­ка»
по Схе­ма за пре­до­с­та­вя­нае на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ:
BG 051PO001-5.2-07
ОП «Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си»
До­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ № BG051PO001-5.2-07-0089-С-001

Във връзка с одобрено проектно предложение на община Балчик по проект “Протегната ръка за помощ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, екипът на проекта уведомява   жителите на община Балчик, че:
-За дейността “Домашен помощник” ще бъдат включени 50 лица с увреждания и самотни възрастни хора, които ще се обгрижват от 25 домашни помощника.
-За дейността “Социален асистент” ще бъдат включени 10 деца с трайни увреждания, на които ще се предоставят социални услуги от 5 социални асистенти.
Проектът “Протегната ръка за помощ” се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Гарантиране на  достойно съществуване на обгрижваните лица и повишаване предлагането на пазара на труда чрез създаване на нови работни места.
Проектът “Протегната ръка” е насочен към хората, без оглед на тяхното финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.
На 18 ноември от 10.00
ч. каним всички, желаещи да се възползват от социалната  услуга “Домашен помощник” или  Социален асистент” на информационна среща в сградата на общинска администрация  Балчик.
Потребителите на услугата  “Домашен помощник” трябва да отговарят на следните условия:
-самотни възрастни хора, които поради влошено здравословно състояние и напреднала биологична възраст трудно се справят с организиране на своя бит и имат нужда от обгрижване.
-лица с увреждания
Потребителите на услугата “Социален асистент” трябва да са деца  с трайни увреждания, които поради здравословното си състояние не посещават училище.
На 17 ноември от 10.00 часа
каним в сградата на  общинска администрация  Балчик  всички, желаещи да  изпълняват длъжността “Домашен помощник” или “Социален асистент” на информационна среща
-Предоставящите услугата “Домашен помощник” трябва да са в добро физическо и психическо състояние и да не са осъждани. Техният подбор ще се извърши според изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство.
-Предоставящите услугата “Социален асистент” трябва да са в добро физическо и психическо състояние и да не са осъждани. Техният подбор ще се извърши според изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, а задължително е условието тяхното  общуване с децата, ползващи услугата,  да   има  обучителен и игрови  характер.
След провеждане на информационните срещи  до 30 ноември 2010 г., включително ще се приемат заявления от потребителите и  предостяващите социалната услуга “Домашен помощник” и  “Социален асистент” в информационния център на общинска администрация Балчик.

За контакти: тел. 0579/7-10-53 и 0579/7-10-65
Ръководител проект,  Димитрин Димитров

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Коментарите са затворени.