По­ле­з­на ин­фор­ма­ция за вси­ч­ки, ко­и­то ис­кат да имат из­ря­д­ни да­нъ­ч­ни вза­и­мо­о­т­но­ше­ния

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

До 5-ти фе­в­ру­а­ри: ЗДДФЛ 1. Из­да­ва­не от ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то към 31 де­кем­в­ри 2013 г. са ра­бо­то­да­те­ли по ос­но­в­но­то тру­до­во пра­во­о­т­но­ше­ние на слу­же­б­на бе­ле­ж­ка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на ра­бо­т­ни­ци­те/слу­жи­те­ли­те, ко­га­то раз­ли­ка­та ме­ж­ду го­ди­ш­ния да­нък за до­хо­ди­те от тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния и аван­со­во вне­се­ния не е удър­жа­на/въз­с­та­но­ве­на до 31 яну­а­ри 2014 г.

До 10-ти фе­в­ру­а­ри: ЗДДФЛ 1.  По­л­з­ва­не на 5 на сто от­с­тъ­п­ка вър­ху вне­се­на­та до 10 фе­в­ру­а­ри част от да­нъ­ка за до­в­на­ся­не по го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. от ли­ца­та, по­да­ли де­к­ла­ра­ци­я­та в съ­щия срок. ЗКПО  Де­к­ла­ри­ра­не на на­п­ра­ве­ни­те за­ло­зи и да­нъ­ка от ор­га­ни­за­то­ри на ха­зар­т­ни иг­ри и от опе­ра­то­ри на те­ле­фон­на или дру­га еле­к­т­рон­на съ­о­б­щи­тел­на ус­лу­га за про­ве­де­ни през пре­д­хо­д­ния ме­сец ха­зар­т­ни иг­ри, при ко­и­то за­ло­гът за уча­с­тие е чрез це­на­та на те­ле­фон­на или дру­га еле­к­т­рон­на съ­о­б­щи­тел­на ус­лу­га. Вна­ся­не на то­зи да­нък от опе­ра­то­ри­те на те­ле­фон­на или дру­га еле­к­т­рон­на съ­о­б­щи­тел­на ус­лу­га.

До 14-ти фе­в­ру­а­ри: ЗДДС 1.     По­да­ва­не на спра­в­ка-де­к­ла­ра­ция по ЗДДС, ве­д­но с от­че­т­ни ре­ги­с­т­ри и вна­ся­не на дъл­жи­мия ДДС за да­нъ­ч­ния пе­ри­од – ме­сец яну­а­ри. 2.     По­да­ва­не на VIES-де­к­ла­ра­ция от ре­ги­с­т­ри­ра­но ли­це, ко­е­то е из­вър­ши­ло въ­т­ре­о­б­щ­но­с­т­ни до­с­та­в­ки,  до­с­та­в­ки ка­то по­с­ре­д­ник в три­с­т­ран­на опе­ра­ция (с из­к­лю­че­ние на по­лу­че­но аван­со­во пла­ща­не (ця­ло­с­т­но или ча­с­ти­ч­но) от по­с­ре­д­ник в три­с­т­ран­на опе­ра­ция) или до­с­та­в­ки на ус­лу­ги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (вклю­чи­тел­но по­лу­че­ни­те аван­со­ви пла­ща­ния(, с мя­с­то на из­пъл­не­ние на те­ри­то­ри­я­та на дру­га дър­жа­ва член­ка за да­нъ­ч­ния пе­ри­од – ме­сец яну­а­ри ЗСВТС По­да­ва­не съ­г­ла­с­но чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин­т­ра­с­тат де­к­ла­ра­ции – при­с­ти­га­ния/из­п­ра­ща­ния за ме­сец яну­а­ри 2013 г. По­да­ва­не съ­г­ла­с­но чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве­дом­ле­ние за не­по­да­ва­не на ме­се­ч­ни де­к­ла­ра­ции за яну­а­ри 2013 г.

До 15-ти фе­в­ру­а­ри:

На­ре­д­ба № Н-18 от 13.12.2006 г. 1. По­да­ва­не на дан­ни от про­из­во­ди­тел/ вно­си­тел на фи­с­кал­ни ус­т­рой­с­т­ва за раз­че­те­ни фи­с­кал­ни па­ме­ти  през ме­сец яну­а­ри 2. По­да­ва­не на дан­ни от сер­ви­з­на фир­ма на фи­с­кал­ни ус­т­рой­с­т­ва за из­да­де­ни­те сви­де­тел­с­т­ва за ре­ги­с­т­ра­ция на фи­с­кал­ни ус­т­рой­с­т­ва, за пре­къ­с­ва­не и за­по­ч­ва­не на сер­ви­з­но­то об­с­лу­ж­ва­не, ка­к­то и за по­лу­че­ни уве­дом­ле­ния за за­гу­б­ва­не, по­в­ре­ж­да­не или уни­що­жа­ва­не на сви­де­тел­с­т­во­то за ре­ги­с­т­ра­ция на фи­с­кал­но­то ус­т­рой­с­т­во през ме­сец яну­а­ри

До 20-ти фе­в­ру­а­ри ЗСВТС По­да­ва­не съ­г­ла­с­но чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Ин­т­ра­с­тат де­к­ла­ра­ции –  при­с­ти­га­ния/из­п­ра­ща­ния за ме­сец яну­а­ри 2013 г., за но­во ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те Ин­т­ра­с­тат опе­ра­то­ри с въз­ни­к­на­ло те­ку­що за­дъл­же­ние.

До 25-ти фе­в­ру­а­ри ЗДДФЛ 1. Вна­ся­не от ра­бо­то­да­те­ля на аван­со­вия да­нък, удър­жан през ме­сец яну­а­ри за до­хо­ди от тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния.  2. Вна­ся­не от ра­бо­то­да­те­ля на аван­со­вия да­нък, оп­ре­де­лен по ре­да на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ вър­ху бру­т­ния раз­мер на су­ма­та от ча­с­ти­ч­ни­те пла­ща­ния по тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния, ако през ме­сец яну­а­ри са на­п­ра­ве­ни са­мо ча­с­ти­ч­ни пла­ща­ния. 3.  Вна­ся­не от ра­бо­то­да­те­ля по ос­но­в­но­то тру­до­во пра­во­о­т­но­ше­ние към 31 де­кем­в­ри 2013г. на да­нъ­ка, удър­жан при го­ди­ш­но­то об­ла­га­не на до­хо­ди­те от тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния по ре­да на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. До 28-ми фе­в­ру­а­ри ЗМДТ По­да­ва­не на де­к­ла­ра­ция по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от пре­д­п­ри­я­тия при про­мя­на на от­че­т­на­та стой­ност на не­д­ви­жи­ми имо­ти, на­с­тъ­пи­ла към 31 де­кем­в­ри  на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. ЗДЗП 1. Вна­ся­не от за­с­т­ра­хо­ва­те­ли­те или да­нъ­ч­ни­те пре­д­с­та­ви­те­ли на да­нъ­ка вър­ху за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни­те пре­мии, дъл­жим за пре­д­хо­д­ния ме­сец.

 

ТЕ­РИ­ТО­РИ­АЛ­НА ДИ­РЕ­К­ЦИЯ НА НА­ЦИ­О­НАЛ­НА АГЕН­ЦИЯ ЗА ПРИ­ХО­ДИ­ТЕ- ВАР­НА

 

 

Коментарите са затворени.