Диабетичка благодари на лекарите в Балчик

Feb 12th, 2014 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Бла­го­дар­с­т­ве­но пи­с­мо към ле­ка­ри­те в Мно­го­п­ро­фил­на­та бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние в Бал­чик от­п­ра­вя бол­на от ди­а­бет же­на. Ма­ра Ве­ли­ко­ва Три­фо­но­ва от До­б­рич е по­с­тъ­пи­ла в Не­в­ро­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние на бол­ни­ца­та в край­мор­с­кия град на 22 ок­том­в­ри 2013 г., из­пи­са­на е шест дни по-къ­с­но. Бла­го­дар­с­т­ве­но­то й пи­с­мо е ад­ре­си­ра­но до гла­в­ния ле­кар на МБАЛ “Бал­чик ЕО­ОД” д-р Иво Вой­чев.

Ето ка­к­во пи­ше бла­го­дар­на­та па­ци­ен­т­ка: “Ува­жа­е­ми г-н гла­вен ле­кар, от мно­го го­ди­ни бо­ле­ду­вам от ди­а­бет. През ок­том­в­ри по­с­тъ­пих на ле­че­ние от ди­а­бе­т­на по­ли­не­в­ро­па­тия в Не­в­ро­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние на по­ве­ре­на­та Ви бол­ни­ца. Тро­г­на­та съм от про­я­ве­но­то вни­ма­ние към мен. Пре­с­то­ят ми бе ка­то при­ка­з­ка, ко­я­то свър­ши за ед­на се­д­ми­ца. Имам ин­фор­ма­ция за при­ла­га­но­то ле­че­ние и в дру­ги бол­ни­ци в До­б­ри­ч­ка об­ласт. Във ва­ша­та бол­ни­ца то е пре­въз­хо­д­но. Все­ки знае за­дъл­же­ни­я­та си и ги из­пъл­ня­ва то­ч­но. Гри­жа­та за бол­ния е над вси­ч­ко. Чи­с­то­та­та лъ­ха от вся­ко къ­т­че на бол­ни­ч­на­та стая. Ле­кар­с­т­ва­та се раз­да­ват на­в­ре­ме, съ­г­ла­с­но ука­за­ни­я­та на ле­ку­ва­щия ле­кар, ви­зи­та­ци­и­те са ре­до­в­ни и про­фе­си­о­нал­ни, а хра­на­та е раз­но­о­б­ра­з­на и здра­во­с­ло­в­на. Не слу­чай­но бол­ни­ца­та в Бал­чик и в ча­с­т­ност Не­в­ро­ло­ги­ч­но­то й от­де­ле­ние са пре­д­по­чи­та­ни от па­ци­ен­ти от дру­ги гра­до­ве. Мо­ля Ви да при­е­ме­те мо­и­те най-ис­к­ре­ни бла­го­дар­но­с­ти за по­ло­же­ни­те за мен и ос­та­на­ли­те бол­ни гри­жи. Бла­го­дар­на съм на гла­в­ния ле­кар д-р Иво Вой­чев, за­ве­ж­да­щия Не­в­ро­ло­ги­ч­но­то от­де­ле­ние д-р Яна До­че­ва, стар­ша­та ме­ди­цин­с­ка се­с­т­ра Сте­ф­ка Сте­фа­но­ва, мед. се­с­т­ри Тин­ка Ко­ле­ва, Сне­жи­на Ди­ми­т­ро­ва, Пен­ка Пе­т­ро­ва, Ди­ми­т­ри­на Ва­си­ле­ва, Та­тя­на Ге­ор­ги­е­ва и Ро­си­ца Яки­мо­ва. По­х­вал­ни ду­ми за­с­лу­жа­ват и са­ни­тар­ки­те Гин­ка Пе­т­ро­ва, Иве­ли­на Сто­я­но­ва, Бир­сен Ме­х­ме­до­ва и Шан­гюл Ах­ме­до­ва. Мо­га да по­со­ча и дру­ги име­на, но и те­зи са до­с­та­тъ­ч­ни да по­ка­жат ис­тин­с­ки чо­ве­ш­ко­то ви от­но­ше­ние към бол­ни­те и към те­х­ни­те стра­да­ния.

Бла­го­да­ря ви, ми­ли хо­ра!”, пи­ше Ма­ра Ве­ли­ко­ва.

В-к „До­б­ру­джан­с­ка три­бу­на”

 

Коментарите са затворени.