Facebook празнува юбилей с 1 милиард потребители

Feb 12th, 2014 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

2

Facebook пра­з­ну­ва 10-ия си ро­ж­ден ден. Ос­но­ван през 2004 г., днес то­ва е най-го­ля­ма­та без­п­ла­т­на он­лайн со­ци­ал­на мре­жа в све­та и се пре­д­ла­га на над 70 ези­ка.

Пре­д­ше­с­т­ве­ник на Facebook е съ­з­да­де­на­та на 28 ок­том­в­ри 2003 г. от Марк Зу­кър­бърг пла­т­фор­ма Facemash. То­га­ва той е вто­ра го­ди­на сту­дент в Хар­вард. Сай­тът из­по­л­з­ва сним­ки от он­лайн ди­ре­к­то­рия със сним­ки на сту­ден­ти от уни­вер­си­те­та, ка­то се сра­в­ня­ват по две ед­но­в­ре­мен­но и се тър­си по-при­в­ле­ка­тел­ния ме­ж­ду два­ма­та. За да по­с­ти­г­не то­ва, Зу­кър­бърг ха­к­ва не­до­с­тъ­п­на ин­фор­ма­ция от мре­жа­та на Хар­вард и ко­пи­ра ли­ч­ни­те сним­ки на сту­ден­ти­те от вси­ч­ки об­ще­жи­тия.

Сай­тът бър­зо се по­пу­ля­ри­зи­ра в кам­пу­са, но е за­т­во­рен ня­кол­ко дни по-къ­с­но от ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та. Зу­кър­бърг е из­п­ра­вен пред из­гон­ва­не и е об­ви­нен в за­с­т­ра­ша­ва­не на си­гур­но­ст­та, на­ру­ша­ва­не на ав­тор­с­ки пра­ва и ли­ч­но­то про­с­т­ран­с­т­во. Впо­с­ле­д­с­т­вие об­ви­не­ни­я­та би­ват сва­ле­ни. Зу­кър­бърг раз­ви­ва то­зи про­ект съ­щия се­ме­с­тър то­ч­но пре­ди из­пит по ис­то­рия на из­ку­с­т­во­то. Той ка­ч­ва 500 сним­ки от Дре­вен Рим на сайт, ка­то вся­ка сним­ка съ­дър­жа се­к­ция за ко­мен­та­ри. Ко­га­то раз­про­с­т­ра­ня­ва сай­та сред ос­та­на­ли­те сту­ден­ти, те за­по­ч­ват да ко­мен­ти­рат и да об­ме­нят идеи.През яну­а­ри 2004 г. Зу­кър­бърг за­по­ч­ва да пи­ше код за нов уе­б­сайт. Той спо­де­ля, че е бил вдъ­х­но­вен от ста­тия, свър­за­на с ин­ци­ден­та с Facemash. На 4 фе­в­ру­а­ри 2004 г. той пу­с­ка „Thefacebook”, ко­е­то пре­д­ше­с­т­ва дне­ш­ния сайт. В ра­бо­та­та по сай­та ско­ро се вклю­ч­ват и не­го­ви­те съ­се­ди по стая по вре­ме на обу­че­ни­е­то им в Хар­вар­д­с­кия уни­вер­си­тет – Еду­ар­до Са­ве­рин, Дъ­с­тин Мо­с­ко­виц, Ан­д­рю Мак­ко­лъм и Крис Хюз.

Иде­я­та за на­и­ме­но­ва­ни­е­то Facebook из­г­ле­ж­да е свър­за­на с уче­ни­че­с­ки­те го­ди­ни на Марк Зу­кър­бърг в гим­на­зи­я­та. В пре­с­ти­ж­на­та Phillips Exeter Academy, в ко­я­то той учил, на все­ки по­с­тъ­п­ващ да­ва­ли спра­во­ч­ник със сним­ки­те, ад­ре­си­те и те­ле­фо­ни­те на вси­ч­ки съ­у­че­ни­ци. Ори­ги­нал­но­то на­з­ва­ние на спра­во­ч­ни­ка би­ло „The Photo Address Book”, но вси­ч­ки уче­ни­ци го на­ри­ча­ли про­с­то „The Facebook” (букв. „Кни­га­та с ли­ца­та”).

На 15 но­ем­в­ри 2010 г. Facebook ку­пу­ва до­мей­на fb.com от Фе­де­ра­ци­я­та на аме­ри­кан­с­ки­те фер­ме­ри, ка­то су­ма­та оба­че ос­та­ва тай­на. На 11 яну­а­ри 2011 г. Фе­де­ра­ци­я­та обя­вя­ва 8,5 млн. до­ла­ра ка­то „при­хо­ди от про­да­ж­би на до­мейн”. Та­ка при­до­би­ва­не­то на fb.com ста­ва ед­на от де­сет­те най-скъ­пи про­да­ж­би на до­мей­ни в ис­то­ри­я­та.

От 2006 г. ре­ги­с­т­ра­ци­я­та е от­во­ре­на за вси­ч­ки ин­тер­нет по­т­ре­би­те­ли на въз­раст над 13 го­ди­ни, има­щи еле­к­т­рон­на по­ща. В мо­мен­та ау­ди­то­ри­я­та на Facebook на­д­ви­ша­ва 1 ми­ли­ард по­т­ре­би­те­ли.

 

Коментарите са затворени.