Пчеларите не могат да защитят занаята си и никой не ги подкрепя сериозно!

Feb 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Све­ти Ха­ра­лам­пий е по­к­ро­ви­тел на пче­ла­ри­те и еже­го­д­но на 10 фу­в­ру­а­ри пи­шем за пче­лар­с­ки­те не­с­го­ди и на­де­ж­ди. В Бал­чик ор­га­ни­за­ци­я­та на пче­ла­ри­те е мно­го ре­ха­ва. Мал­ко са ен­ту­си­а­с­ти­те в нея ка­то но­во­и­з­б­ра­ния пре­д­се­да­тел Ди­ми­тър  Стан­чев. Те, най-ве­че на пра­з­ни­ка, се съ­би­рат и об­ме­нят опит, идеи и раз­би­ра се, де­гу­с­ти­рат про­из­ве­де­ния в ра­йо­на мед, кой­то та­зи го­ди­на не бе­ле­жи мно­го ви­со­ки ре­зул­та­ти.

Над 50 жи­те­ли на об­щи­на Бал­чик са ре­ги­с­т­ри­ра­ни, че се за­ни­ма­ват с пче­лар­с­т­во. Те се гри­жат за око­ло 4 200 пчел­ни ко­ше­ри. Тру­д­но­с­ти­те, за ко­и­то спо­де­лят ме­с­т­ни­те пче­ла­ри са об­щи за це­лия бранш. Част от тях са: не­с­па­з­ва­не на ус­ло­ви­я­та за тре­ти­ра­не на зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми с пре­па­ра­ти, ко­е­то во­ди до ли­к­ви­ди­ра­не­то на це­ли пче­ли­ни; ли­п­са­та на ре­г­ла­мен­ти­ран па­зар за из­ку­пу­ва­не на цен­на­та су­ро­ви­на;ня­ма пре­д­п­ри­я­тие за пре­ра­бо­т­ка на мед и пчел­ни про­ду­к­ти в До­б­ри­ч­ка об­ласт, ко­е­то би га­ран­ти­ра­ло из­ку­пу­ва­не­то на про­ду­к­ти­те.

Та­зи го­ди­на бал­чи­ш­ки­те пче­ла­ри не се съ­б­ра­ха на пра­з­ни­чен бан­кет, с ко­е­то да на­по­м­нят за се­бе си. Не спо­де­ли­ха с ме­ди­и­те и не при­вър­з­ват към се­бе си хо­ра, от ко­и­то за­ви­си кро­т­ки­ят пче­лар­с­ки би­з­нес, сле­до­ва­тел­но и мал­ко при­вър­же­ни­ци ще имат, ще ги по­д­к­ре­пят от не­май-къ­де и то­ва, че пче­лар­с­т­во­то за­ги­ва с все­ки ден ос­та­ва встра­ни от об­ще­с­т­ве­но­то вни­ма­ние.

По­тър­се­те, пче­ла­ри,  по­д­к­ре­па­та на Об­щи­на­та – то­ва е ис­ти­на­та!

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.