Аграрни новини

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

СЕПП е в ход

Си­с­те­ма­та за един­но пла­ща­не на су­б­си­дии на площ /СЕПП/за 2013 г. от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз е ве­че в ход. Дър­жа­вен фонд “Зе­ме­де­лие” е из­п­ла­тил  957 583 523 ле­ва по СЕПП за 2013г. Па­ри­те са при­ве­де­ни по сме­т­ки­те на зе­ме­дел­с­ки­те сто­па­ни на 1 фе­в­ру­а­ри. Спа­зен е ан­га­жи­мен­тът пър­ви­ят транш от пла­ща­ни­я­та по СЕПП да при­к­лю­чи до края на яну­а­ри.Ев­ро­пей­с­ки­те су­б­си­дии са из­чи­с­ле­ни на ба­за­та на до­пу­с­ти­ми­те за по­д­по­ма­га­не пло­щи в Си­с­те­ма­та за иден­ти­фи­ка­ция на зе­ме­дел­с­ки­те пар­це­ли, одо­б­ре­ни със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те. Пре­д­с­тои раз­г­ле­ж­да­не­то на по­да­де­ни­те въз­ра­же­ния по оп­ре­де­ле­ни­те до­пу­с­ти­ми пло­щи. Ев­ро­пей­с­ки­те па­ри са ид­ва­ли на ня­кол­ко пъ­ти през ми­на­ла­та го­ди­на за­ра­ди то­ва – спо­де­ли­ха бал­чи­ш­ки зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли. След пре­раз­г­ле­ж­да­не­то на су­б­си­ди­и­те, Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те ще пре­до­с­та­ви на Дър­жа­вен фонд “Зе­ме­де­лие” ак­ту­а­ли­зи­ра­ни дан­ни, по ко­и­то ще бъ­де из­вър­ше­но но­во из­чи­с­ле­ние за вси­ч­ки кан­ди­да­ти и при не­об­хо­ди­мост вто­ро до­п­ла­ща­не до края на фе­в­ру­а­ри. ” Убе­ден съм, че то­ва е пър­ва кра­ч­ка към нор­ма­ли­зи­ра­не на от­но­ше­ни­я­та със зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли, ко­и­то да по­лу­ча­ват сре­д­с­т­ва­та в на­ча­ло­то на го­ди­на­та и да мо­гат да ги раз­пре­де­лят и упо­т­ре­бя­ват це­ле­съ­о­б­ра­з­но – ка­з­ва ми­ни­с­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те Ди­ми­тър Гре­ков. Та­зи до­б­ра но­ви­на е из­раз на по­д­к­ре­па от стра­на на МЗХ към бъл­гар­с­ки­те фер­ме­ри, за­що­то са­мо за три дни в стра­на­та вли­зат над 1 млрд. лв. Проф.д.с.н. Д.Гре­ков до­пъл­ни, че про­цен­тът на въз­ра­же­ния по оп­ре­де­ле­ни­те до­пу­с­ти­ми пло­щи е мно­го ма­лък и до края на фе­в­ру­а­ри ще бъ­де на­п­ра­ве­но вто­ро пла­ща­не към фер­ме­ри­те, чи­и­то въз­ра­же­ния са ос­но­ва­тел­ни. Из­п­ла­ща­не­то на 957 853 523 лв. на зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли за­по­ч­на в на­ча­ло­то на фе­в­ру­а­ри. Към мо­мен­та сто­па­ни­те тря­б­ва да по­д­х­ра­нят есен­ни­ци­те и да се по­д­го­т­вят за про­ле­т­на­та кам­па­ния, та­ка че фи­нан­си­ра­не­то оп­ре­де­ле­но ще им ока­же ну­ж­на­та по­д­к­ре­па. За­е­д­но с те­зи сре­д­с­т­ва ще се из­п­ла­тят и ос­та­ва­щи­те 30 % от па­ри­те на бъл­гар­с­ки­те жи­во­т­но­въ­ди, съ­о­б­щи­ха от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те. “През сле­д­ва­щи­те се­дем го­ди­ни ев­ро­пей­с­ки­те сре­д­с­т­ва за зе­ме­де­лие, ко­и­то ще по­лу­чи Бъл­га­рия са око­ло 15 млрд. лв., ка­то 10,5 млрд. д. лв. –  за про­е­к­ти към Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни (ПРСР). На­ша­та цел е в но­ва­та Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни 2014-2020 г.  мер­ки­те да бъ­дат оп­ро­с­те­ни, за да мо­гат сре­д­с­т­ва­та да оти­ват при зе­ме­дел­ци­те, а не при кон­сул­тан­т­с­ки­те фир­ми, ко­мен­ти­ра аг­рар­ни­ят ми­ни­с­тър проф. Ди­ми­тър Гре­ков, ци­ти­ран от пре­с­цен­тъ­ра на ве­дом­с­т­во­то.

 

Коментарите са затворени.