Протестно отворено писмо на НАЗ до министъра

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

След ка­то през ля­то­то зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те из­п­ра­ти­ха бла­го­дар­с­т­ве­но пи­с­мо на МЗХ се­га на­пи­са­ха От­во­ре­но пи­с­мо до ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те проф. Ди­ми­тър Гре­ков. На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те /НАЗ/ по­с­та­вя в от­во­ре­но­то пи­с­мо до ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те проф.Димитър. Гре­ков с въ­п­рос за­що се дър­жат уми­ш­ле­но в не­ве­де­ние зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли от­но­с­но хо­да на раз­ра­бо­т­ва­не­то на но­ва­та Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни /ПРСР/. Зе­ме­дел­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност ли не е ин­фор­ми­ра­на за яс­на­та и ка­те­го­ри­ч­на по­зи­ция на Бъл­га­рия по Об­ща­та сел­с­ко­с­то­пан­с­ка по­ли­ти­ка 2014 – 2020 или по­до­б­на по­зи­ция про­с­то ли­п­с­ва – за­я­вя­ват от зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те от НАЗ. “Во­де­ни­ят до­се­га ди­а­лог по но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од на сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та по­ли­ти­ка е про­фор­ма. Бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие е из­п­ра­ве­но пред ри­с­ка от за­къ­с­ня­ва­ща и не­ра­бо­те­ща Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни, пред ри­с­ка от не­у­с­во­я­ва­не на ев­ро­с­ре­д­с­т­ва и в но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од и до­пъл­ни­тел­но вло­ша­ва­не на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на сто­пан­с­т­ва­та.”

НАЗ при­зо­ва­ва зе­ме­дел­с­кия не­п­ра­ви­тел­с­т­вен се­к­тор да се при­съ­е­ди­ни към ис­ка­ни­я­та за про­з­ра­чен и ефе­к­ти­вен и полезен об­ще­с­т­вен ди­а­лог за Об­ща­та сел­с­ко­с­то­пан­с­ка по­ли­ти­ка 2014 – 2020 година и бъ­де­ще­то на бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие.

 

Коментарите са затворени.