Земеделците сами могат да избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по За­ко­на за да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност (ЗДДС), ве­че ще имат пра­во да из­би­рат ре­да за об­ла­га­не­то на до­хо­ди­те от дей­но­ст­та им, съ­о­б­ща­ват от На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. Те­зи до­хо­ди ще се об­ла­гат с да­нък вър­ху го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на ос­но­ва от сто­пан­с­ка дей­ност ка­то ед­но­ли­чен тър­го­вец, са­мо ако зе­ме­дел­с­ки­ят про­из­во­ди­тел из­бе­ре то­зи ред на об­ла­га­не. Из­бо­рът ще ста­ва с де­к­ла­ра­ция, ко­я­то за 2014 г. ще се по­да­ва в срок до края на яну­а­ри. В слу­чай, че зе­ме­дел­ци­те не по­да­дат та­ка­ва де­к­ла­ра­ция за до­хо­ди, при­до­би­ти след 1 яну­а­ри 2014 г., те ще се об­ла­гат с да­нък вър­ху об­ща­та го­ди­ш­на да­нъ­ч­на ос­но­ва, ка­то при фор­ми­ра­не­то на об­ла­га­е­мия до­ход ще мо­гат да при­с­па­дат са­мо нор­ма­ти­в­но-оп­ре­де­ле­ни­те раз­хо­ди – 60 или 40 %, в за­ви­си­мост от ви­да на про­из­ве­ж­да­на­та про­ду­к­ция. Об­ра­зец на де­к­ла­ра­ци­я­та мо­же да се на­ме­ри на сай­та на НАП и се по­да­ва ли­ч­но от зе­ме­дел­с­кия про­из­во­ди­тел или не­гов упъл­но­мо­щен пре­д­с­та­ви­тел в те­ри­то­ри­ал­на­та ди­ре­к­ция на НАП. Де­к­ла­ра­ци­я­та мо­же да се по­да­де и по по­ща­та, с об­ра­т­на раз­пи­с­ка.  До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция за де­к­ла­ри­ра­не­то и пла­ща­не­то на да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли мо­гат да по­лу­чат на це­на­та на гра­д­с­ки раз­го­вор от ця­ла­та стра­на на те­ле­фо­на на ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на НАП 0700 18 700.

 

Коментарите са затворени.