Най-скъпа е Добруджанската земя

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Зе­ме­дел­с­ка­та зе­мя на те­ри­то­ри­я­та на До­б­ри­ч­ка об­ласт по­д­дър­жа най-ви­со­ка­та це­на в стра­на­та. То­ва по­ка­з­ва из­с­ле­д­ва­не на па­за­ра на зе­ме­дел­с­ка­та зе­мя в об­ла­ст­та за пе­ри­о­да 2010 – 2012 го­ди­на. През 2010 го­ди­на це­на­та за де­кар е би­ла 531 лв., го­ди­на по-къ­с­но е на­ра­с­на­ла до  767 лв./дка, за да сти­г­не до 1 322 лв. за един де­кар през 2012 г. Из­с­ле­д­ва­не­то на ста­ти­с­ти­ци­те по­ка­з­ва ак­ти­в­ност на па­за­ра на зе­ме­дел­с­ка зе­мя в До­б­ри­ч­ко и през три­те го­ди­ни, съ­о­б­ща­ват от Те­ри­то­ри­ал­но­то ста­ти­с­ти­че­с­ко бю­ро. В сра­в­не­ние с 2010 г. бро­ят на сдел­ки­те със зе­ме­дел­с­ка зе­мя на­ма­ля­ва през 2011 с 60%  и с 65 % през 2012 г. От­бе­ля­з­ва се спад в раз­ме­ра на про­да­де­ни­те пло­щи през 2011 г. спря­мо пре­д­хо­д­на­та го­ди­на с 58 %, а през 2012 г. е ре­ги­с­т­ри­ра­но на­ма­ле­ние с 59 % спря­мо 2010 г.  През пе­ри­о­да 2010 – 2012 г. сре­д­ни­ят раз­мер зе­ме­дел­с­ка зе­мя за ед­на склю­че­на сдел­ка е 17 де­ка­ра в До­б­ри­ч­ка об­ласт, а в стра­на­та е 8 де­ка­ра. Зна­чи­тел­но уве­ли­че­ние се на­б­лю­да­ва в це­на­та на един де­кар зе­ме­дел­с­ка зе­мя. В сра­в­не­ние с 2010 г. стой­но­ст­та през 2011 г. се уве­ли­ча­ва с 44.4%, а са­мо го­ди­на по-къ­с­но ска­ча с още 72.4 %. През 2010 г. най-ак­ти­вен е па­за­рът на зе­ме­дел­с­ка зе­мя в об­щи­на Кру­ша­ри, къ­де­то са ре­а­ли­зи­ра­ни бли­зо 30 на сто от вси­ч­ки сдел­ки, а в об­щи­на Тер­вел е най-го­лям де­лът на про­да­де­на­та зе­мя – 24%. Го­ди­на по-къ­с­но во­де­ща ро­ля има об­щи­на Ша­б­ла, къ­де­то са склю­че­ни по­ве­че от по­ло­ви­на­та от сдел­ки­те в До­б­ри­ч­ка об­ласт и е про­да­де­на бли­зо 50 на сто от зе­ме­дел­с­ка­та зе­мя. През 2012 г. об­щи­на До­б­ри­ч­ка е ре­ги­с­т­ри­ра­ла 32 на сто от сдел­ки­те в об­ла­ст­та, а про­да­де­на­та зе­ме­дел­с­ка зе­мя е 29.5%.                          DT

 

Коментарите са затворени.