448 кг./дка е средният добив на пшеница в областта

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В Бал­чи­ш­ка об­щи­на до­би­вът е 430 кг/дка, кой­то ве­че по­ч­ти е про­да­ден. То­ва да­де ос­но­ва­ние на зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те да да­дат рен­та от по­ря­дъ­ка на 70-100 лв./дка. По­с­ле­д­на­та стой­ност е на Ко­оп.”Чер­но мо­ре – Бал­чик”, ко­я­то ви­на­ги е би­ла по­ка­за­тел за вси­ч­ки об­щин­с­ки ко­о­пе­ра­ции и ле­т­ва за сра­в­не­ние. В Со­ко­ло­во рен­та­та е 80 лв./дка; тол­ко­ва е и в Гур­ко­во. Ко­о­пе­ра­ци­я­та в с.Ля­хо­во, с пре­д­се­да­тел Си­ме­он До­нев 110 лв./дка и за­с­та­на на­че­ло в Общината.                     БТ

 

Коментарите са затворени.