Подадени са 1 833 заявленията по пчеларската програма

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1 833 за­я­в­ле­ния са по­да­де­ни по пче­лар­с­ка­та про­г­ра­ма, съ­о­б­щи­ха от Дър­жа­вен фонд “Зе­ме­де­лие”. При­е­мът на до­ку­мен­ти по мер­ки Б “Бор­ба сре­щу ва­ро­а­то­за­та”, В “Мер­ки за по­д­к­ре­па на из­вър­ш­ва­не­то на фи­зи­ко-хи­ми­чен ана­лиз на пче­лен мед” и Г “Мер­ки за по­д­к­ре­па на по­д­но­вя­ва­не­то на пчел­ни­те ко­ше­ри в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз” от На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма по пче­лар­с­т­во 2014-2016 г. при­к­лю­чи на 21 яну­а­ри. Вся­ко за­я­в­ле­ние мо­же да вклю­ч­ва по­ве­че от ед­на мяр­ка. В мо­мен­та се из­вър­ш­ват ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни про­вер­ки на до­ку­мен­ти­те, по­со­ч­ват от фон­да. По­ра­ди ог­ром­ния брой по­да­де­ни за­я­в­ле­ния и ог­ра­ни­че­ния бю­джет кан­ди­да­ти­те ще бъ­дат кла­си­ра­ни спо­ред кри­те­рии за оцен­ка. Сред тях са: ква­ли­фи­ка­ция, ми­ни­мум три го­ди­ни опит в об­ла­ст­та на пче­лар­с­т­во­то, ре­ги­с­т­ра­ция ка­то зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли за по­ве­че от ед­на го­ди­на към да­та­та на кан­ди­да­т­с­т­ва­не и др. Все­ки кри­те­рий но­си оп­ре­де­лен брой то­ч­ки, на ба­за­та на ко­и­то ще се кла­си­рат за­я­в­ле­ни­я­та.

Ре­зул­та­ти­те от кла­си­ра­не­то ще бъ­дат пу­б­ли­ку­ва­ни на офи­ци­ал­на­та стра­ни­ца на ДФ “Зе­ме­де­лие”.                      DT

 

Коментарите са затворени.