Лайтхаус голф и СПА хотел получи престижна награда

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1386090644_7_xm

Лай­т­ха­ус голф и Спа хо­тел е сред но­си­те­ли­те на Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди за про­фе­си­о­нал­ни по­с­ти­же­ния в об­ла­ст­та на хо­те­ли­ер­с­т­во­то, ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то и ме­ни­дж­мън­та. При­зо­ве­те се връ­чи­ха на 27 но­ем­в­ри от Бъл­гар­с­ка­та хо­те­ли­ер­с­ка и ре­с­то­ран­тьор­с­ка асо­ци­а­ция /БХРА/  в “Со­фия Хо­тел Бал­кан”, по по­вод 20-го­ди­ш­ни­на­та на БХРА. Це­ре­мо­ни­я­та по връ­ч­ва­не­то на на­г­ра­ди­те се съ­с­тоя за 17-ти по­ре­ден път. От 1996 го­ди­на Асо­ци­а­ци­я­та из­би­ра но­си­те­ли на най-пре­с­ти­ж­ни­те и дъл­го­го­ди­ш­ни­те от­ли­чия в ту­ри­з­ма, ко­и­то са част от най-ус­пе­ш­но­то пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во. Лай­т­ха­ус голф и Спа хо­тел бе оп­ре­де­лен за “Голф и Спа хо­тел на 2013 г.”. На­г­ра­да­та при­е Але­к­сан­д­ра Чу­к­ле­ва – ме­ни­джър про­да­ж­би на Лай­т­ха­ус голф и Спа хо­тел. При­зът й бе връ­чен от Ко­с­та­дин­ка Ва­си­ле­ва, член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на БХРА и Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров, член на УС на БХРА и пре­д­се­да­тел на Бран­шо­ва­та асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те в ре­ги­он Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия – До­б­рич.

Пламен НИКОЛОВ

DT

 

Коментарите са затворени.