Нов брой на сборник “Добруджа” излезе след осем години прекъсване

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

След осем­го­ди­ш­но пре­къ­с­ва­не из­ле­зе от пе­чат но­ви­ят брой на ис­то­ри­че­с­кия сбор­ник “До­б­ру­джа”. То­ва съ­о­б­щи спе­ци­ал­но за “До­б­ру­джан­с­ка три­бу­на” ди­ре­к­то­рът на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов. Сбор­ни­кът е по­с­ве­тен на го­ди­ш­ни­на­та на проф. Лю­д­ми­ла До­н­че­ва – Пе­т­ко­ва, ко­я­то раз­ко­па дре­в­но­бъл­гар­с­ко­то се­ли­ще край Одър­ци. Въ­п­ре­ки на­пре­д­на­ла­та си въз­раст и през то­ва ля­то тя ръ­ко­во­ди раз­ко­п­ки­те на дру­го се­ли­ще от бъл­гар­с­ко­то Сре­д­но­ве­ко­вие – край с. То­по­ла. От­к­ри­ти­те от нея на­хо­д­ки през го­ди­ни­те обо­га­тя­ват фон­да на му­зея в До­б­рич. В сбор­ни­ка, кой­то съ­дър­жа 500 стра­ни­ци мо­гат да се ви­дят пу­б­ли­ка­ции на ста­тии от на­у­ч­на кон­фе­рен­ция, про­ве­де­на в Бал­чик и по­с­ве­те­на на сте­пи­те в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия и При­чер­но­мо­ри­е­то през Сре­д­но­ве­ко­ви­е­то. Мно­го от ма­те­ри­а­ли­те се пу­б­ли­ку­ват за пър­ви път. Част от ста­ти­и­те са на ру­с­ки език. В сбор­ни­ка са на­ме­ри­ли мя­с­то пу­б­ли­ка­ции на най-го­ле­ми­те уче­ни, до­ка­за­ли се ка­то по­з­на­ва­чи на сте­п­ни­те на­ро­ди. Сред тях са ис­то­ри­ци от Ру­сия, Ка­за­х­с­тан, Ук­рай­на, раз­ка­за Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов. Из­к­лю­чи­тел­но ре­с­пе­к­ти­ра­ща е ре­д­ко­ле­ги­я­та на сбор­ни­ка. Гла­вен ре­да­к­тор е един­с­т­ве­ни­ят до­б­ру­джан­с­ки про­фе­сор – д.и.н. Ге­ор­ги Ата­на­сов. В ре­д­ко­ле­ги­я­та вли­зат още проф.д.и.н. Пе­тър То­до­ров, проф. д.и.н. Пла­мен Па­в­лов, доц. д.и.н. Ва­ле­ри Йо­тов, доц. д.и.н. Сер­гей Тор­ба­тов, Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов, Ра­до­с­лав Си­ме­о­нов, То­дор Ди­мов, ди­ре­к­то­рът на Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в Ту­т­ра­кан Пе­тър Бой­чев. Сле­д­ва­щи­ят брой на сбор­ник “До­б­ру­джа” ще из­ле­зе през 2014 го­ди­на, убе­ден е Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов. Ди­ре­к­то­рът на до­б­ри­ч­кия му­зей е ка­те­го­ри­чен, че ще бъ­де въ­зо­б­но­ве­на пе­ри­о­ди­ч­но­ст­та на из­да­ва­не на сбор­ни­ка.                               DT

 

Коментарите са затворени.