Отстъпки за албенския швейцарски хотел

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

“Ал­бе­на” АД да­ва 26 про­цен­та от­с­тъ­п­ка за фе­в­ру­а­ри и март за на­с­та­ня­ва­не в хо­те­ла си “Де Маск” на­ми­ращ се в швей­цар­с­ки­те Ал­пи . Той е раз­по­ло­жен в цен­тъ­ра на Ан­зер, а ку­рор­тът пре­д­ла­га па­но­рам­на гле­д­ка към 12 пла­нин­с­ки вър­ха, ня­кои от ко­и­то с ви­со­чи­на над 4000 м. Ос­но­в­но в хо­те­ла от­ся­дат швей­цар­ци, фран­цу­зи и бел­гий­ци. Бли­зо до хо­те­ла има пре­к­ра­сен СПА цен­тър с от­к­рит ба­сейн с го­ре­ща во­да. Ли­ф­тът е са­мо на 2 ми­ну­ти с тран­с­порт и на 5 мин. – пе­ша. Це­ни­те за на­с­та­ня­ва­не за­по­ч­ват от 55 швей­цар­с­ки фран­ка за но­щу­в­ка със за­ку­с­ка на чо­век в двой­на стая. Де­ца­та до 6-го­ди­ш­на въз­раст се на­с­та­ня­ват без­п­ла­т­но, а от 6 до 16 г. по­л­з­ват 50 про­цен­та на­ма­ле­ние от це­на­та. Пъл­но­то пъ­ту­ва­не мо­же да бъ­де ор­га­ни­зи­ра­но от ту­ро­пе­ра­то­ра “Ал­бе­на Тур”. По­ве­че ин­фор­ма­ция мо­же­те да по­лу­чи­те чрез сай­та www.hoteldesmasques.com и кол-цен­тъ­ра на те­ле­фон 0700 12 110.

img-resize

Коментарите са затворени.