Декларация с баркод сама смята дължимия данък

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Де­к­ла­ра­ция за об­ла­га­не на до­хо­ди­те с бар­код ве­че е ка­че­на на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те /НАП/. Еле­к­т­рон­ни­ят фор­му­ляр тря­б­ва да се из­те­г­ли на ком­пю­тър и да се по­пъл­ни “оф­лайн”. По­да­ва­не­то на де­к­ла­ра­ция с бар­код га­ран­ти­ра на кли­ен­ти­те на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, че ня­ма да до­пу­с­нат те­х­ни­че­с­ки гре­ш­ки, тъй ка­то дъл­жи­мия да­нък се из­чи­с­ля­ва ав­то­ма­ти­ч­но след по­пъл­ва­не на при­ло­же­ни­я­та за раз­ли­ч­ни­те ви­до­ве до­ход, по­я­с­ня­ват от при­хо­д­на­та аген­ция. От НАП на­по­м­нят съ­що, че с из­п­ра­ща­не­то на де­к­ла­ра­ция с бар­код се въз­с­та­но­вя­ва по-бър­зо на­д­в­не­се­ния да­нък, за­що­то не се на­ла­га до­пъл­ни­тел­но­то об­ра­бо­т­ва­не и по­пъл­ва­не на дан­ни­те от те­зи де­к­ла­ра­ции ръ­ч­но. За­то­ва от при­хо­д­на­та аген­ция съ­ве­т­ват все­ки свой кли­ент, кой­то е де­к­ла­ри­рал да­нък за въз­с­та­но­вя­ва­не, да по­пъл­ни и по­да­де де­к­ла­ра­ция за до­хо­ди­те с бар­код. По­да­ва­не­то на де­к­ла­ра­ци­я­та ста­ва с из­п­ра­ща­не по по­ща­та или на мя­с­то в ня­кои по­щен­с­ки стан­ции, къ­де­то ди­ре­к­т­но ще бъ­де из­да­ден вхо­дящ но­мер. Де­к­ла­ра­ци­я­та мо­же да се по­да­де и ли­ч­но в офи­са на НАП. Сро­кът за по­да­ва­не на го­ди­ш­ни­те да­нъ­ч­ни де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те из­ти­ча на 30 ап­рил, ка­то в съ­щия срок тря­б­ва да бъ­де за­п­ла­тен и дъл­жи­мия да­нък за до­в­на­ся­не.

 

Коментарите са затворени.