Национален конкурс за дигитална живопис и графика организира Младежки център Добрич

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Де­ве­ти на­ци­о­на­лен кон­курс за ри­сун­ка – ди­ги­тал­на жи­во­пис и гра­фи­ка на те­ма “Мо­я­та Бъл­га­рия” ор­га­ни­зи­ра Об­щин­с­кия мла­де­ж­ки цен­тър “За­ха­ри Сто­я­нов” в До­б­рич. Пра­во на уча­с­тие в кон­кур­са имат уче­ни­ци и сту­ден­ти на въз­раст от 10 до 25 го­ди­ни. Те ще се съ­ре­в­но­ва­ват, раз­де­ле­ни в че­ти­ри въз­ра­с­то­ви гру­пи – 10 – 12 го­ди­ни; 13 – 15 го­ди­ни; 16 – 18 го­ди­ни; 19 – 25 го­ди­ни. Твор­би­те тря­б­ва да са съ­з­да­де­ни със сво­бо­д­на ръ­ка с еле­к­т­рон­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти за ри­су­ва­не на по­д­хо­дя­щи гра­фи­ч­ни  ре­да­к­то­ри на ком­пю­тъ­ра – Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др. Вся­ка ри­сун­ка тря­б­ва да бъ­де пре­д­с­та­ве­на на хар­ти­ен но­си­тел и  при­д­ру­же­на с ин­фор­ма­ция за ав­то­ра: име­на; да­та и го­ди­на на ра­ж­да­не; то­чен ад­рес; Уче­б­но за­ве­де­ние (шко­ла); ад­рес за ко­ре­с­пон­ден­ция ( e-mail); те­ле­фон и име на из­по­л­з­ва­ния про­г­ра­мен про­дукт. Най-до­б­ри­те уча­с­т­ни­ци ще по­лу­чат гра­мо­ти и на­г­ра­ди. Край­ни­ят срок за пре­д­с­та­вя­не на твор­би­те е 21 ап­рил, а ре­зул­та­ти­те от на­ци­о­нал­ния кон­курс ще бъ­дат обя­ве­ни най-къ­с­но до 7 май, съ­о­б­ща­ват от Об­щин­с­кия мла­де­ж­ки цен­тър. От­ли­че­ни­те ри­сун­ки ще бъ­дат по­ка­за­ни в из­ло­ж­ба дни след обя­вя­ва­не­то на по­бе­ди­те­ли­те.

Коментарите са затворени.