72 заявления за достъп до обществена информация са постъпили през 2013 г. в Басейнова дирекция за Черноморски район

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

72 за­я­в­ле­ния по ре­да на За­ко­на за до­с­тъп до об­ще­с­т­ве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ) са по­с­тъ­пи­ли през 2013 г. в Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон. 51 са из­да­де­ни­те ре­ше­ния за пре­до­с­та­вя­не на до­с­тъп до ис­ка­на­та ин­фор­ма­ция. Ня­ма из­да­де­ни ре­ше­ния за от­каз за пре­до­с­та­вя­не на съ­ща­та. Над 80% от за­пи­т­ва­ни­я­та са от фир­ми, тър­се­щи ин­фор­ма­ция за во­д­ни обе­к­ти или са­ни­тар­но-ох­ра­ни­тел­ни зо­ни, гра­ни­че­щи с имо­ти, в ко­и­то въз­на­ме­ря­ват да ре­а­ли­зи­рат ин­ве­с­ти­ци­он­ни­те си на­ме­ре­ния. Го­лям е бро­ят на за­я­ви­те­ли­те за ски­ца в ак­ва­то­ри­я­та на Чер­но мо­ре, съ­дър­жа­ща ин­фор­ма­ция за ми­де­ни фер­ми с из­да­де­но раз­ре­ши­тел­но за от­г­ле­ж­да­не на ак­ва­кул­ту­ри. На ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция (www.bsbd.org) в се­к­ция “До­с­тъп до об­ще­с­т­ве­на ин­фор­ма­ция” мо­же да на­ме­ри­те блан­ка на за­я­в­ле­ние по ре­да на ЗДОИ, ре­ги­с­тър с во­де­ни­те про­це­ду­ри, ка­к­то и дру­га по­ле­з­на ин­фор­ма­ция.

 

Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон 052/ 687 462

 

Коментарите са затворени.