Убиец е лишен от свобода за 21 години

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

С При­съ­да от 22.01.2014г. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич при­з­на Иве­лин П.Д., жи­вущ в с. Ца­ри­чи­но, общ. Бал­чик, за ви­но­вен в то­ва, че на 11.08.2013г. на­п­ра­вил опит да от­не­ме чу­ж­да дви­жи­ма вещ – ве­ло­си­пед мар­ка “Бал­кан” от вла­де­ни­е­то на Пен­чо Ива­нов Ко­лев от гр. Бал­чик ка­то упо­т­ре­бил за то­ва си­ла, при­д­ру­же­на с на­на­ся­не на те­ж­ка те­ле­с­на по­в­ре­да, от ко­я­то на­с­тъ­пи­ла смърт. Съ­дът е оп­ре­де­лил на­ка­за­ние “до­жи­во­тен за­т­вор”, ко­е­то е за­ме­нил с на­ка­за­ние “ли­ша­ва­не от сво­бо­да” за срок от два­де­сет и ед­на го­ди­ни. На­ка­за­ни­е­то сле­д­ва да се из­тър­пи при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич е осъ­дил по­д­съ­ди­мия Иве­лин П.Д. да за­п­ла­ти на съ­п­ру­га­та на по­чи­на­лия Пен­чо Ива­нов Ко­лев су­ма­та от 50 000 лв. обе­з­ще­те­ние за при­чи­не­ни­те не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди в ре­зул­тат на пре­с­тъ­п­но­то де­я­ние. Обе­з­ще­те­ние от по 40 000 лв. е при­съ­де­но и за все­ки от си­но­ве­те на по­чи­на­лия Пен­чо Ива­нов Ко­лев. При­съ­да­та по­д­ле­жи на об­жал­ва­не пред Апе­ла­ти­вен съд Вар­на в 15-дне­ве срок от обя­вя­ва­не­то й.

С При­съ­да от 24.01.2014г. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич при­з­на Ан­гел В.Д., жи­вущ в гр. Вар­на, за ви­но­вен в то­ва, че на 30.08.2012г. в зем­ли­ще­то край с. Бъл­га­ре­во, общ. Ка­вар­на, в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це – “ст. по­ли­цай” при РУ “По­ли­ция” гр. Ка­вар­на, с цел да на­ба­ви за се­бе си имо­т­на об­ла­га от 50 ев­ро, ра­в­но­с­той­ни на 97,79лв., пре­ви­шил вла­ст­та си, про­из­ти­ча­ща от пра­во­мо­щи­я­та по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, ка­то от то­ва про­из­ле­з­ли вре­д­ни по­с­ле­ди­ци за два­ма не­м­с­ки гра­ж­да­ни. Съ­дът е оп­ре­де­лил на­ка­за­ние “ли­ша­ва­не от сво­бо­да” за срок то осем ме­се­ца, чи­е­то из­тър­пя­ва­не от­ло­жил по ре­да на чл. 66 от НК за срок от три го­ди­ни. При­съ­да­та по­д­ле­жи на об­жал­ва­не пред Апе­ла­ти­вен съд Вар­на в 15-дне­вен срок от обя­вя­ва­не­то й.

 

Коментарите са затворени.