Кражба в с. Сенокос

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В края на де­кем­в­ри, око­ло 00:40 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен имот на те­ри­то­ри­я­та на с. Се­но­кос, общ. Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от 19:00 ча­са на 20 де­кем­в­ри до 00:15 ча­са на 21 де­кем­в­ри, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е про­ни­к­нал в имо­та. Чрез взлом на клю­чал­ка на ме­тал­на ка­са е из­вър­ше­на кра­ж­ба на су­ма па­ри. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП град Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.