Нападнат хранителен магазин

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В края на го­ди­на­та, в 01:20 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от тър­го­в­с­ки обект, на­хо­дящ се на те­ри­то­ри­я­та с. Ка­мен бряг, общ. Ка­вар­на. Ус­та­но­ве­но е, че чрез хвър­ля­не на ка­мък, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е взло­мил про­зо­рец на обе­к­та. По дан­ни на тъ­жи­те­ля е из­вър­ше­на кра­ж­ба на ка­фе ма­ши­на, пло­до­ве, раз­ли­ч­ни мар­ки ци­га­ри и хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти. По слу­чая се ра­бо­ти в ус­ло­ви­я­та на до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Ка­вар­на.

 

Коментарите са затворени.