Катастрофа, поради заледен път

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 20 де­кем­в­ри, око­ло 08:05 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП на кръ­с­то­ви­ще­то на ул. “Вар­нен­с­ка” и ул. “Ян­т­ра” в град Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че лек во­дач на лек ав­то­мо­бил “Деу” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция, по­ра­ди за­ле­ден път не ус­пя­ва да спре на пъ­тен знак “Стоп” и се уд­ря в дви­же­щия се по път с пре­дим­с­т­во лек ав­то­мо­бил “Ни­сан” с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция. Всле­д­с­т­вие на на­с­тъ­пи­ло­то ПТП, ня­ма по­с­т­ра­да­ли и на­не­се­ни зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни ще­ти. При по­с­ле­д­ва­ли­те про­вер­ки за упо­т­ре­ба на ал­ко­хол на два­ма­та уча­с­т­ни­ци в ПТП, ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 1,49 про­ми­ла ал­ко­хол на во­да­ча на лек ав­то­мо­бил “Деу”. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са е за­дър­жан А. И. (27 г.) от град Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.