Постоянни кражби от септември до декември

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 19 де­кем­в­ри, око­ло 08:00 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен имот, на­хо­дящ се на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик.  Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от ме­сец се­п­тем­в­ри до 19 де­кем­в­ри т.г., чрез взлом на про­зо­рец, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е про­ни­к­нал в имо­та. По дан­ни на тъ­жи­тел­ка­та е из­вър­ше­на кра­ж­ба на “ЛСД” те­ле­ви­зор, пре­но­сим ком­пю­тър и ку­х­нен­с­ка съ­до­ве. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во опи­са на РУП Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.