Укриване на данъчни задължения

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

В про­ве­де­но­то днес пу­б­ли­ч­но съ­де­б­но за­се­да­ние Ок­ръ­жен съд – До­б­рич из­с­лу­ша сви­де­тел­с­ки­те по­ка­за­ния  на пе­ти­ма сви­де­те­ли по на­ка­за­тел­но де­ло от общ ха­ра­к­тер за ук­ри­ва­не на да­нъ­ч­ни за­дъл­же­ния. Де­ло­то е об­ра­зу­ва­но въз ос­но­ва на об­ви­ни­те­лен акт на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич про­тив Со­ф­ка И. В. На по­д­съ­ди­ма­та е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че през 2000 го­ди­на ка­то е по­т­вър­ди­ла не­и­с­ти­на­та, че  е из­вър­ши­ла ре­ал­ни сдел­ки с пре­д­мет до­с­та­в­ка на пше­ни­ца, съ­ща­та е из­бе­г­на­ла пла­ща­не­то на да­нъ­ч­ни за­дъл­же­ния в осо­бе­но го­ле­ми раз­ме­ри – над де­ве­т­де­сет хи­ля­ди ле­ва. По­ра­ди не­об­хо­ди­мо­ст­та от пре­д­с­та­вя­не­то на до­пъл­ни­тел­ни до­ка­за­тел­с­т­ва де­ло­то бе от­ло­же­но за 30.01 2014 го­ди­на.

 

Коментарите са затворени.