Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние 238/27.02.2009 г.и изм. и доп. с ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59/17.02.2011 г.,  Ре­ше­ния № 457/31.10.2013 г. и № 477/05.12.2013 г. на ОбС – Бал­чик и във връ­з­ка със За­по­вед115/31.01. 2014 го­ди­на на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.  ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи:  1. Зе­ме­дел­с­ка зе­мя – ни­ва ІV кат., с площ от 326 м2, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща ПИ № 62788.38.6 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во, м. “Ар­пъ­лъ­ка”, при на­чал­на це­на 1 500.00 лв. /хи­ля­да и пе­т­с­то­тин ле­ва/. 2. Зе­ме­дел­с­ка зе­мя – ни­ва ІІІ кат., с площ от 1 370 м2, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща ПИ № 03174.50.241 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Без­во­ди­ца, м. “Юр­т­лу­ка”, при на­чал­на це­на 2 500.00 лв. / две хи­ля­ди и пе­т­с­то­тин ле­ва/. Тър­гът ще се про­ве­де на 21.02.2014 г. от 10.00 ч. в за­ла­та на ОбА – Бал­чик в сгра­да­та на пл.”21 се­п­тем­в­ри” № 6. За­ку­пу­ва­не­то на тръ­ж­ни кни­жа – все­ки ра­бо­тен ден от 10.02.2014 г. до  19.02.2014 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.          Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик или по по­со­че­на в тръ­ж­ни­те кни­жа бан­ко­ва сме­т­ка  в срок до 20.02.2014  г. За­я­в­ле­ние за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­но с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти се по­да­ва в срок до 16.00 ч. на 20.02.2014 г. в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.