Спряно съдебно производство по дело на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич спря съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во по де­ло на Ко­ми­си­я­та за от­не­ма­не на не­за­кон­но при­до­би­то иму­ще­с­т­во. От­ве­т­ни­ци по спря­но­то гра­ж­дан­с­ко де­ло са : Ата­нас Ма­ри­нов Ата­на­сов, Те­о­до­ра Ва­лен­ти­но­ва Ата­на­со­ва, “Би Ей Ин­вест” ЕО­ОД, “Ком­па­ния за ин­ве­с­ти­ции и раз­ви­тие” АД, “Ата­на­сов” ЕО­ОД, “Ата­на­сов Ин­вест” ЕО­ОД, “Ата­на­сов кон­султ” ЕО­ОД, “Гра­нит 99” АД, Ми­ро­с­лав Ан­ге­лов Го­чев, “Пъ­т­с­т­рой Вар­на” ЕО­ОД. Ис­ка­не­то за спи­ра­не бе на­п­ра­ве­но от про­це­су­ал­ния пре­д­с­та­ви­тел на Ко­ми­си­я­та и бе по­д­к­ре­пе­но от ок­ръ­ж­ния про­ку­рор, ка­к­то и от за­щи­т­ни­кът на от­ве­т­ни­те стра­ни. Спи­ра­не­то на де­ло­то пре­д­с­та­в­ля­ва вре­мен­но пре­у­с­та­но­вя­ва­не раз­ви­ти­е­то на ис­ко­вия про­цес, при ко­е­то де­ло­то се за­па­з­ва ви­ся­що, ка­то се за­па­з­ва и зна­че­ни­е­то на ве­че из­вър­ше­ни­те про­це­су­ал­ни дей­с­т­вия, но се за­б­ра­ня­ва из­вър­ш­ва­не на но­ви про­це­су­ал­ни дей­с­т­вия на съ­да и стра­ни­те, на­со­че­ни към ре­ша­ва­не на спо­ра. В кон­к­ре­т­ния слу­чай про­из­во­д­с­т­во­то е спря­но до про­из­на­ся­не на ВКС с ре­ше­ние по тъл­ку­ва­тел­но де­ло № 7/2013г. по опи­са на ВКС, ко­е­то е об­ра­зу­ва­но по ис­ка­не на Ом­бу­д­с­ма­на на Ре­пу­б­ли­ка­та, за да да­де от­го­вор на въ­п­рос, кой­то е от съ­ще­с­т­ве­но зна­че­ние за обе­к­ти­в­но­то ре­ша­ва­не на по­до­бен род де­ла и по кой­то съ­де­б­на­та пра­к­ти­ка на ВКС към на­с­то­я­щия мо­мент не е яс­на  и ка­те­го­ри­ч­на. Ви­с­ша­та ин­с­тан­ция сле­д­ва да изя­с­ни да­ли е не­об­хо­ди­мо съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на връ­з­ка ме­ж­ду  кон­к­ре­т­на­та пре­с­тъ­п­на дей­ност, вре­ме­то на не­й­но­то осъ­ще­с­т­вя­ва­не и при­до­би­то­то иму­ще­с­т­во, за да се по­с­та­но­ви от­не­ма­не в по­л­за на дър­жа­ва­та по ре­да на За­ко­на за от­не­ма­не в по­л­за на дър­жа­ва­та на иму­ще­с­т­во, при­до­би­то от пре­с­тъ­п­на дей­ност. Про­це­су­ал­ни­те дей­с­т­вия по спря­но­то гра­ж­дан­с­ко де­ло ще бъ­дат по­д­но­ве­ни след по­с­та­но­вя­ва­не на тъл­ку­ва­тел­но­то ре­ше­ние на ВКС.

 

Коментарите са затворени.