ПОКАНА за представяне на оферти СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище: “Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 терминални устройства…”

Feb 5th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: До­с­та­в­ка, ин­с­та­ли­ра­не, кон­фи­гу­ри­ра­не и пу­с­ка­не в упо­т­ре­ба на 30 тер­ми­нал­ни ус­т­рой­с­т­ва и 2 сър­въ­ра за из­г­ра­ж­да­не на два ком­пю­тър­ни ка­би­не­та в СОУ ” Хри­с­то Смир­нен­с­ки” Об­ро­чи­ще Кра­ен срок за по­лу­ча­ва­не на офер­ти­те: 07.02.2014г. 16:00 ч. в кан­це­ла­ри­я­та на СОУ “Хри­с­то Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще или по по­ща­та с об­ра­т­на раз­пи­с­ка на ад­рес: 9630 с. Об­ро­чи­ще , ул.”Му­са­ла” 1 На­с­то­я­ща­та по­ка­на е пу­б­ли­ку­ва­на на сай­та на АОП под но­мер 9025250/29.01.2014 г.

 

Коментарите са затворени.