П Р О Т О К О Л № 35 от заседание на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.

Feb 5th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем, чрез про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс на по­ме­ще­ние (сто­ма­то­ло­ги­чен ка­би­нет), на­хо­дящ се в Здра­в­на слу­ж­ба с. Дро­п­ла, об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 509:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОР­ПУ­РОИ на ОбС  Бал­чик, да­ва съ­г­ла­си­е­то си по­ме­ще­ние /сто­ма­то­ло­ги­чен ка­би­нет/ с площ от 10.76 м2, 1/3 от ча­кал­ня, 1/3 са­ни­та­рен въ­зел, вси­ч­ко с площ от 17.38 м2  на­хо­дя­щи се в Здра­в­на слу­ж­ба, с. Дро­п­ла – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 361/03.02.2000 г., да бъ­де от­да­де­но под на­ем, съ­г­ла­с­но пре­д­на­з­на­че­ни­е­то си, за срок от 5 год. /пет го­ди­ни/, чрез про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс.

2. Ут­вър­ж­да­ва на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на при про­ве­ж­да­не на про­це­ду­ра­та за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс в раз­мер на 66,74 лв. /ше­с­т­де­сет и шест ле­ва и се­дем­де­сет и че­ти­ри сто­тин­ки/, без ДДС. На­ем­на­та це­на е оп­ре­де­ле­на по чл. 102 от За­ко­на за ле­че­б­ни­те за­ве­де­ния.

3. Кан­ди­да­ти­те за уча­с­тие сле­д­ва да имат за­вър­ше­но ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние по ден­тал­на ме­ди­ци­на. Съ­щи­те сле­д­ва да спа­з­ват пре­д­ме­та на дей­ност, а имен­но пър­ви­ч­на из­вън­бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ по ден­тал­на ме­ди­ци­на ида не се про­ме­ня пре­д­на­з­на­че­ни­е­то на на­е­тия ка­би­нет.

4.Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По вто­ра то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем, чрез про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­чен търг на те­рен, на­хо­дящ се в с. Се­но­кос  пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­ем обект за тър­го­вия на хра­ни­тел­ни сто­ки.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 510:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – Бал­чик, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­но и до­пъл­не­но с ре­ше­ние №748/17.02.2011 г., да­ва съ­г­ла­си­е­то си те­рен с площ 60 м2, на­хо­дящ се в с. Се­но­кос  пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ван с АОС 81/27.03.1998 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ част от У ПИ № I, кв. 12 по ПУП на с. Се­но­кос, це­лия с площ от 4 410 м2, да бъ­де от­да­де­но под на­ем, за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­ем обект за тър­го­вия с хра­ни­тел­ни сто­ки, за срок от 5 год. /пет го­ди­ни/, чрез про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не.

2. Ут­вър­ж­да­ва на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на при про­ве­ж­да­не на про­це­ду­ра­та за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не в раз­мер на 489,00 лв. /че­ти­ри­с­то­тин осем­де­сет и де­вет ле­ва/, без ДДС.

3. Кан­ди­да­ти­те за уча­с­тие сле­д­ва да са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по Тър­го­в­с­кия за­кон и да са из­вър­ш­ва­ли дей­ност, пре­д­мет на тър­га а имен­но тър­го­вия с хра­ни­тел­ни сто­ки. Съ­щи­те сле­д­ва да спа­з­ват пре­д­ме­та на дей­ност.

4.Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши вси­ч­ки по­с­ле­д­ва­щи пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По тре­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за ос­во­бо­ж­да­ва­не от ме­с­т­ни та­к­си на чле­но­ве­те на до­б­ро­вол­но­то фор­ми­ро­ва­ние за за­щи­та при по­жа­ри, бе­д­с­т­вия и из­вън­ре­д­ни си­ту­а­ции,при об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 511:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.VІ от ЗМДТ и чл. 8 от На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет-Бал­чик ОС­ВО­БО­Ж­ДА­ВА из­ця­ло от за­п­ла­ща­не­то на ме­с­т­ни та­к­си, оп­ре­де­ле­ни в чл. 2, ал. 1 от На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик чле­но­ве­те на До­б­ро­вол­но­то фор­ми­ро­ва­ние при об­щи­на Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По че­т­вър­та то­ч­ка от дне­в­ния ред:

Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по ре­да на ЗОС през 2014 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 512:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от За­ко­на за об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност, об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик при­е­ма го­ди­ш­на про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по ре­да на ЗОС през 2014 го­ди­на.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пе­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ по­лу­ма­си­в­на ед­но­е­та­ж­на сгра­да  пункт за из­ва­ря­ва­не на ра­кия, с площ от 40 м2, ве­д­но с при­ле­жа­що двор­но мя­с­то ПИ № 58270.501.591 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Пря­с­па.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 513:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет  Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 156/14.10.1998 г и № 4345/12.12.2013 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ: по­лу­ма­си­в­на ед­но­е­та­ж­на сгра­да – пункт за из­ва­ря­ва­не на ра­кия с площ от 40 м2, ве­д­но с при­ле­жа­що двор­но мя­с­то ПИ № 58270.501.591 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на се­ло Пря­с­па, с площ от 1015 м2 /хи­ля­да и пе­т­на­де­сет ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т.1 в раз­мер на 11 250.00 лв. /еди­на­де­сет хи­ля­ди две­с­та и пе­т­де­сет ле­ва/, без ДДС ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га;

3.Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет  Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По ше­с­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и Ма­ри­ян Ива­нов Ана­ни­ев от гр. До­б­рич.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 514: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 94М-1458-10/20.12.2013 г., Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Ма­ри­ян Ива­нов Ана­ни­ев от гр. До­б­рич, ул. “Ро­по­та­мо” №9, ап.3, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.2.153 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик /УПИ ХХХV, кв.7 по ПУП на в.з. “Мом­чил”/, це­лия с площ от 558 м2, ка­то Ма­ри­ян Ана­ни­ев из­ку­пи ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 58 м2 /пе­т­де­сет и осем ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни с АОС № 4347/06.01.2014 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на 2610.00 лв. /две хи­ля­ди ше­с­т­с­то­тин и де­сет ле­ва/, без ДДС.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По се­д­ма то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не на без­въз­ме­з­д­но пра­во на по­л­з­ва­не на об­щин­с­ки имот за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на дей­но­ст­та на ГПУ Бал­чик в етаж от сгра­да на ул. Чер­но мо­ре № 18 град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 515: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от На­ре­д­ба­та за ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик:

РЕШИ:

1. Уч­ре­дя­ва на ГПУ – Бал­чик без­въз­ме­з­д­но пра­во на по­л­з­ва­не вър­ху вто­рия етаж от дву­е­та­ж­на жи­ли­щ­на сгра­да с иден­ти­фи­ка­тор 02508.84.368.1 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, съ­с­то­ящ се от се­дем броя кан­це­ла­рии с раз­ли­ч­на площ, ко­ри­дор и склад с площ 112 кв. м., ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ад­рес: гр. Бал­чик, ул. „Чер­но мо­ре” № 18 – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ван с АОС № 3986 от 17.02.2011 год.

2. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на Бал­чик да пре­д­п­ри­е­ме вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми фа­к­ти­че­с­ки и пра­в­ни дей­с­т­вия в из­пъл­не­ние на на­с­то­я­що­то ре­ше­ние.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По ос­ма то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва  пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 516: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се от­пу­с­нат ед­но­к­ра­т­ни фи­нан­со­ви по­мо­щи, ка­к­то сле­д­ва:

1. Кръ­с­тин­ка До­б­ре­ва Ма­ри­но­ва от град Бал­чик, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

2. Ва­сил Ни­ко­лов Съ­бев от с. Дро­п­ла, за ле­че­ние, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от си­нът му Ни­ко­ла Ва­си­лев Съ­бев.

3. Ис­ма­ил Хю­се­и­нов Али­ев от гр. Бал­чик, за ле­че­ние, в раз­мер на 250.00 (две­с­та и пе­т­де­сет) ле­ва.

4. Иван Ан­ге­лов Или­ев от с. Об­ро­чи­ще, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Об­ро­чи­ще.

5. Ди­я­на Сте­фа­но­ва Ди­ми­т­ро­ва от с. Се­но­кос, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Се­но­кос.

6. Пен­ка Елен­ко­ва Ма­ри­но­ва от с. Об­ро­чи­ще, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 (сто и пе­т­де­сет) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Об­ро­чи­ще.

7. Юр­дер Гюр­се­лов Фе­в­зи­ев от с. Ля­хо­во, за ле­че­ние, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

8. Не­р­ман Аса­но­ва Юсе­и­но­ва от с. Пре­с­па, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 300.00 (три­с­та) ле­ва.

9. Ен­гин Ис­ме­тов Ид­ри­зов от с. Об­ро­чи­ще, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Об­ро­чи­ще.

10. До­н­ка Ма­ри­но­ва Сте­фа­но­ва от с. Об­ро­чи­ще, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 (сто и пе­т­де­сет) ле­ва.

11. Стой­ка Ива­но­ва Ата­на­со­ва от гр. Бал­чик, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

12. Се­в­ги­нар Али­о­с­ма­но­ва Пе­х­ли­ва­но­ва от гр. Бал­чик, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 (сто и пе­т­де­сет) ле­ва.

13. Алил Са­ли­ев Юсе­и­нов от с. Се­но­кос, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Се­но­кос.

14. Хал­кин Муй­ди­нов Му­с­та­фов от гр. Бал­чик, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ан­б­лок, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По де­ве­та то­ч­ка от дне­в­ния ред:

Одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “Вън­ш­но ел.за­х­ран­ва­не на Пре­то­вар­на стан­ция за ТБО ПИ 02508.544.618   част “Въз­ду­шен ка­бел 20 кV” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр.Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 517: І. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-Пар­це­ла­рен план за  “Вън­ш­но ел.за­х­ран­ва­не на Пре­то­вар­на стан­ция за ТБО ПИ 02508.544.618  част “Въз­ду­шен ка­бел 20 кV” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.

ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По де­се­та то­ч­ка от дне­в­ния ред:

Одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “За­х­ран­ващ во­до­п­ро­вод на ПИ 39459.3.45” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик .

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 518: І. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-Пар­це­ла­рен план за  “За­х­ран­ващ во­до­п­ро­вод за ПИ 39459.3.45” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, Об­щи­на Бал­чик.

ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По еди­на­де­се­та то­ч­ка от дне­в­ния ред:

Одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “Еле­к­т­ро­за­х­ран­ва­не на ПИ 39459.3.45” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с.Кра­не­во, Об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 519: І. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-Пар­це­ла­рен план за  “Еле­к­т­ро­за­х­ран­ва­не на ПИ 39459.3.45” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, Об­щи­на Бал­чик.

ІІ. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”.

ГЛА­СУ­ВА­НЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.29.134 по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 520: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съ­г­ла­с­но чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за  ПИ № 53120.29.134 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, Об­щи­на Бал­чик.

II. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”

  ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Одо­б­ря­ва­не на ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за ПИ № 02508.90.701 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, за­е­д­но с пре­д­ви­де­ния на­чин на за­с­т­ро­я­ва­не.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 521: I. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съ­г­ла­с­но чл. 129, ал. 1 от За­ко­на за ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик одо­б­ря­ва ПУП-План за за­с­т­ро­я­ва­не за  ПИ № 02508.90.701 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

 II. За­дъл­жа­ва Кме­та на об­щи­на­та в 7-дне­вен срок от при­е­ма­не на ре­ше­ни­е­то, съ­що­то да бъ­де из­п­ра­те­но за об­на­ро­д­ва­не в “Дър­жа­вен ве­с­т­ник”

ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По че­ти­ри­на­де­се­та то­ч­ка от дне­в­ния ред:

Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ не­за­с­т­ро­ен по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.1.68 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, в.з. „Из­г­рев”

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 522: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет  Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 4344/03.12.2013 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ не­за­с­т­ро­ен по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.1.68 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, в.з. “Из­г­рев” с площ от 466  м2 /че­ти­ри­с­то­тин ше­с­т­де­сет и шест ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т.1 в раз­мер на 23 300.00 лв. /два­де­сет и три хи­ля­ди и три­с­та ле­ва/, без ДДС ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га;

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет  Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ, ре­ги­с­т­ри­ра­ни 14 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци

14 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС  Балчик

Коментарите са затворени.