Фестивал на добруджанското вино във Варна

Feb 5th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

1559340_715952735104573_527765996_o

Пра­з­ник на до­ма­ш­но­то до­б­ру­джан­с­ко ви­но, ор­га­ни­зи­ра на 1 фе­в­ру­а­ри 2014 г. за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на в Мол Вар­на в чест на Три­фон За­ре­зан фир­ма­та “До­б­ру­джан­с­ка зим­ни­ца”, чи­я­то ос­но­в­на дей­ност е еко­ло­ги­чен и сел­с­ки ту­ри­зъм. Пак съ­ща­та фир­ма про­ве­ж­да и уни­кал­ни­ят до­б­ру­джан­с­ки ку­ли­на­рен фе­с­ти­вал “Пра­з­ник на гър­не­та­та”в с.Зим­ни­ца, До­б­ри­ч­ка об­ласт, кой­то има ве­че 5 из­да­ния.

Във фе­с­ти­ва­ла на до­б­ру­джан­с­ко­то ви­но уча­с­т­ва­ха са­мо­дей­ци от 6 до­б­ру­джан­с­ки чи­та­ли­ща. С пе­с­ни, тан­ци и ста­ри за­на­я­ти бе из­пъл­не­на ста­ро­бъл­гар­с­ка­та ат­мо­с­фе­ра в мо­дер­ния мол. Най-ин­те­ре­с­но бе ет­но­г­ра­ф­с­ко­то пре­д­с­та­вя­не­то на с.Гур­ко­во, Бал­чи­ш­ка об­щи­на, с.Бъл­га­ре­во, се­га Ка­вар­нен­с­ка об­щи­на /из­ве­с­т­но в ми­на­ло­то ка­то Бъл­га­ре­во, Бал­чи­ш­ко/, с.Ви­д­но, Ка­вар­нен­с­ка об­щи­на, с.Ду­ран­ку­лак, Ша­б­лен­с­ка об­щи­на, с.Ба­бук и с.Сра­ци­мир, Си­ли­с­т­рен­с­ка об­ласт. Те по­ка­за­ха на мла­ди­те как се пре­де, бро­зи­ра, пле­те, пре­су­к­ва пре­ж­да Май­с­то­ри­те ви­на­ри от ця­ла До­б­ру­джа сра­в­ня­ва­ха ка­че­с­т­ва­та на гро­з­до­ви­те ели­к­си­ри от ре­кол­та 2013. Въз­мо­ж­ност да де­гу­с­ти­рат ви­на­та има­ха и го­с­ти­те на пра­з­ни­ка. Жи­ви къ­то­ве, гри­ж­ли­во де­ко­ри­ра­ни със ста­ри пре­д­ме­ти, пре­съ­з­да­ва­щи би­та на раз­ли­ч­ни­те кра­и­ща на ет­но­г­ра­ф­с­ка­та об­ласт До­б­ру­джа до­пъл­ни­ха ат­мо­с­фе­ра­та на пра­з­ни­ка. За гра­ду­са на на­с­т­ро­е­ни­е­то се по­г­ри­жи­ха са­мо­дей­ци­те от до­б­ру­джан­с­ки­те чи­та­ли­ща в ре­ги­о­на, ко­и­то пя­ха, тан­цу­ва­ха, пле­то­ха и пре­су­к­ва­ха пре­ж­да, ка­к­то и пре­до­ха въл­на. Не­що не­по­з­на­то за дне­ш­ния ни бит. Та­ка мла­ди­те ще за­по­м­нят – спо­де­ли Дим­ка Кир­че­ва, са­мо­дей­ка и ко­ре­ня­ч­ка от с.Гур­ко­во. С ра­дост са­мо­дей­ци­те на с.Гур­ко­во уча­с­т­ват за вто­ри път в то­зи фе­с­ти­вал-ка­за чит.се­к­ре­тар Ал­бе­на Вой­че­ва и по­ка­за по­лу­че­ни­те на­г­ра­ди, ко­и­то ще бъ­дат по­с­та­ве­ни на ви­д­но мя­с­то в кме­т­с­т­во­то – до­пъл­ни кме­тът То­дор Ге­ор­ги­ев.

Спе­ци­ал­но ан­га­жи­ра­ни за цел­та со­ме­ли­е­ри оп­ре­де­ли­ха най-до­б­ри­те до­б­ру­джан­с­ки ви­на: в ка­те­го­ри­я­та „Чер­ве­но ви­но“ пър­во­то мя­с­то бе за  Ди­ми­тър До­нев от Ша­б­ла с ви­но от сор­то­ве­те ка­бер­не и мер­ло, вто­ро мя­с­то бе Иван Д. Ива­нов от Бал­чик, а тре­то – за Не­д­ка Бан­ко­ва от с. Гур­ко­во, ко­и­то по­ка­за­ха как се по­лу­ча­ват ви­не­ни чу­де­са от ина­че оби­к­но­ве­ния сорт но­хан; в ка­те­го­ри­я­та „Бя­ло ви­но“ на пър­во мя­с­то бе из­б­ра­но ви­но­то т сор­то­ве на Ди­ми­тър До­нев, най-до­б­ро „Ро­зе“ от но­хан на Жел­ко Же­ля­з­ков от Ду­ран­ку­лак. Спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да на ви­нар­на „Дар­за­лас” Вар­на и Арт-бу­ти­ка за ви­но “Де­вой­ки фран­цу­зой­ки” по­лу­чи Зла­т­ка Сто­и­ло­ва от с.Гур­ко­во за не­й­но­то спе­ци­ал­но чер­ве­но ви­но-бу­кет.ми­на­ла­та го­ди­на тя пак има­ше на­г­ра­да за чер­ве­но ви­но.

Маруся КОСТОВА

1604619_812924062054979_1830029896_n

1072388_715953431771170_1126791642_o

Коментарите са затворени.