Нова европейска брошура за Балчишките храмове

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

stef_bro6ura_1 (1)

Старите балчишки църкв бяха представени в проект на тема „Изследователска дейност на източно – православните храмове, като обект на религиозния (църковен) и културен туризъм”по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент II” .

Ръководител е доц. Петър Балабански, а изпълнител  на проекта  е Стефка Петрова от фирма „ККБ – Варна” ЕООД.

Балчишките храмове са част от културно – историческото наследство на града. Те са  носители на „духа на мястото”, особено типично за Североизточна България, което е неповторима специфика и идентичност. Също то е гарант за ново качество на туристическия продукт насочен към публика консумираща религиозен (църковен), културен и конгресен туризъм.

С проучвателна и изследователска дейност на старите български храмове, работейки с подкрепата на Българската Православна църква и местните общини, фирма „ККБ – Варна” ЕООД цели да запази и съхрани националното ни културно наследство за идните поколения, обясни Стефка Петрова.Разработеният продукт ще може да бъде използван и нагледно, като помагало при обучение на подрастващите и популяризирането на идеята за запазване на културно- историческото наследство на региона.                                                                    Маруся КОСТОВА

stef_bro6ura_2 (4)

 

Коментарите са затворени.