Реставрация на мелницата в Балчик

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1

Спе­ци­ал­но мя­с­то ще бъ­де от­ре­де­но на ис­то­ри­я­та на сгра­да­та. В на­пъл­но ав­тен­ти­чен вид ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни си­ло­зи­те с про­с­т­ран­с­т­ва­та над и под тях, ка­к­то и оце­ля­ло­то обо­ру­д­ва­не. Осо­бе­но це­нен за ин­ду­с­т­ри­ал­на­та и стро­и­тел­на­та ис­то­рия е фа­к­тът, че си­ло­зи­те и об­с­лу­ж­ва­що­то ги стъл­би­ще са за­па­зе­ни в на­пъл­но ав­тен­ти­чен вид, не­про­ме­нен от по­с­т­ро­я­ва­не­то им през 1909 г. до се­га.

По­до­ба­ва­що мя­с­то в ек­с­по­зи­ци­и­те ще на­ме­ри и ар­хи­те­к­тур­на­та ис­то­рия на Бал­чик. Един от ос­но­в­ни­те ек­с­по­на­ти ще бъ­де ма­кет в ма­щаб 1:500 на гра­да. Ще бъ­де про­с­ле­де­на ис­то­ри­я­та на про­с­т­ран­с­т­ва­та и сгра­ди­те за­е­д­но със съ­д­би­те на те­х­ни­те съ­з­да­те­ли и оби­та­те­ли.

Ка­к­во пре­д­ви­ж­да про­е­к­тът за ре­кон­с­т­ру­к­ция, кон­сер­ва­ция и ек­с­по­ни­ра­не на мел­ни­ца­та, ко­я­то е па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та от ме­с­т­но зна­че­ние?

Сградата

Сте­ни­те ще бъ­дат по­чи­с­те­ни от на­п­ла­с­тя­ва­ни­я­та до от­к­ри­ва­не на ка­мен­ни­те и ту­х­ле­ни­те по­вър­х­но­с­ти. Вси­ч­ки но­ви ма­зил­ки, вън­ш­ни и въ­т­ре­ш­ни, ще бъ­дат на ва­ро­ва ос­но­ва, ка­к­то и ори­ги­нал­ни­те. Пре­д­ви­де­на е до­пъл­ни­тел­на то­п­ло­и­зо­ла­ци­он­на ма­зил­ка за по­с­ти­га­не на енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на сгра­да­та, ко­я­то ще бъ­де на­не­се­на под най-вън­ш­ния слой от оц­ве­те­на ва­ро-пя­съ­ч­на ма­зил­ка. Из­б­ра­ни са два цвя­та: кре­ма­во­бя­ло до кор­ни­за на ко­та +12,50 м и си­г­нал­но бя­ло над не­го. Кор­ни­з­ни­те про­фи­ли на сгра­да­та ще бъ­дат из­пъл­не­ни от твърд ва­ро­вик. Ори­ги­нал­ни­ят бе­то­нов кор­низ на ко­та +19,50 м, кой­то е в до­б­ро съ­с­то­я­ние, след по­чи­с­т­ва­не ще бъ­де оц­ве­тен в си­г­нал­но бя­ло. От твърд бял ва­ро­вик ще бъ­дат из­пъл­не­ни и хо­ри­зон­тал­ни­те вън­ш­ни и въ­т­ре­ш­ни по­д­п­ро­зо­ре­ч­ни об­ли­цо­в­ки.

На­ви­га­ци­он­ни­ят знак ще бъ­де де­мон­ти­ран, са­ни­ран и мон­ти­ран на ста­ро­то си мя­с­то вър­ху юж­на­та фа­са­да пре­ди на­на­ся­не на вън­ш­ния слой ма­зил­ка. Ли­це­ва­та по­вър­х­ност на еле­к­т­рон­ния ча­со­в­ник вър­ху за­па­д­на­та фа­са­да ще бъ­де из­пъл­не­на от по­ли­ран бял из­ку­с­т­вен ка­мък и ще бъ­де мон­ти­ран съ­що пре­ди на­на­ся­не на вън­ш­ния слой ма­зил­ка.

Вси­ч­ки вън­ш­ни вра­ти и про­зор­ци ще бъ­дат из­пъл­не­ни със си­с­те­ма за алу­ми­ни­е­ви до­г­ра­ми от ви­сок клас на енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност и енер­го­е­фе­к­ти­в­ни стъ­к­ло­па­ке­ти. Към про­зо­ре­ч­ни­те от­во­ри по юж­на­та фа­са­да от въ­т­ре­ш­на­та стра­на са пре­д­ви­де­ни що­ри за за­тъм­ня­ва­не на ек­с­по­зи­ци­он­ни­те за­ли при ну­ж­да.

Съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те сто­ма­но­бе­то­но­ви ме­ж­ду­е­та­ж­ни по­до­ви кон­с­т­ру­к­ции ще бъ­дат уси­ле­ни. По­до­ви­те по­вър­х­но­с­ти ще бъ­дат офор­ме­ни по те­х­но­ло­ги­я­та “шлай­фан” и “по­ли­ран” бе­тон, де­ко­ри­ран и оц­ве­тен в све­т­ли то­но­ве. По­к­ри­в­ни­те по­к­ри­тия ще бъ­дат из­пъл­не­ни с ке­ре­ми­ди и ка­па­ци тип “Ро­ман­с­ки”.

Функциите

Ин­те­ри­ор­но­то ре­ше­ние е ми­ни­ма­ли­с­ти­ч­но, с по­д­чер­та­ва­не на те­х­но­ло­ги­ч­ния об­лик на по­с­т­рой­ка­та, ка­к­то и не­у­т­рал­ния ха­ра­к­тер на оформ­ле­ни­е­то по от­но­ше­ние на ек­с­по­зи­ци­я­та. В те­х­но­ло­ги­ч­но-ми­ни­ма­ли­с­ти­чен стил са ре­ше­ни ос­ве­ти­тел­ни­те те­ла, въз­ду­хо­во­ди­те, ек­с­по­зи­ци­он­ни­те ме­бе­ли, об­за­ве­ж­да­не­то, въ­т­ре­ш­ни­те вра­ти и па­ра­пе­ти­те.

Вся­ка от за­ли­те ще бъ­де обо­ру­д­ва­на със спе­ци­ал­ни си­с­те­ми за ос­ве­т­ле­ние и мул­ти­ме­дий­ни пре­д­с­та­вя­ния.

Пър­во и вто­ро ни­во на ос­но­в­на­та част ще по­е­мат фун­к­ци­и­те на ту­ри­с­ти­че­с­ки и ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър с щанд за су­ве­ни­ри, ка­фе-бар, вън­ш­на ек­с­по­зи­ци­он­на площ, за­ла и те­ра­са.

На тре­то и че­т­вър­то ни­во (със све­т­ла ви­со­чи­на 380 см), ка­к­то и в по­д­по­к­ри­в­но­то про­с­т­ран­с­т­во ще, по­ме­ща­ват за­ли­те на кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър: “Пъ­тят на зър­но­то”, “Кул­тур­ни мар­ш­ру­ти” и “Зна­ци на вре­ме­то”.

На пе­то ни­во (със све­т­ла ви­со­чи­на 265 см) се раз­по­ла­гат ате­ли­е­та за твор­ци, го­с­ти на Бал­чик.

В зо­на­та на си­ло­зи­те ще има две ос­но­в­ни за­ли – на пър­во и по­с­ле­д­но (ше­с­то) ни­во ще бъ­де про­с­ле­де­на ис­то­ри­я­та на мел­ни­ца­та. Ед­на от си­ло­з­ни­те кле­т­ки ще мо­же да бъ­де на­б­лю­да­ва­на от вси­ч­ки ни­ва на сгра­да­та.

Околното пространство

Лан­д­ша­ф­т­но­то оформ­ле­ние об­х­ва­ща про­с­т­ран­с­т­во­то око­ло сгра­да­та в рам­ки­те на при­ле­жа­щия й пар­цел. Офор­ме­ни са тран­с­пор­т­ни­те и пе­ше­хо­д­ни­те връ­з­ки с окол­ни­те про­с­т­ран­с­т­ва и мор­с­кия бряг. Ос­но­в­ни­ят по­д­ход от­към гра­д­с­кия цен­тър е по­д­чер­тан с три­мер­но озе­ле­ня­ва­не. Ос­вен офор­ме­ни тре­в­ни пло­щи, ве­ч­но­зе­ле­на ра­с­ти­тел­ност и вер­ти­кал­ни ак­цен­ти – ки­па­ри­си, ре­ше­ни­е­то пре­д­ви­ж­да ма­лък кръ­гъл пло­щад с на­с­тил­ка “шлай­фан” бе­тон-ан­ти­с­лип, па­ве­та и бал­чи­ш­ки ка­мък.

Окол­но­то про­с­т­ран­с­т­во на сгра­да­та ще бъ­де фе­е­ри­ч­но ос­ве­те­но по­с­ре­д­с­т­вом си­с­те­ма от вгра­де­ни в на­с­тил­ка­та и зе­ле­ни­на­та, ка­к­то и сво­бо­д­но сто­я­щи ос­ве­ти­тел­ни те­ла. От­дел­на си­с­те­ма ще оси­гу­ря­ва ефе­к­т­но ос­ве­т­ле­ние на “Мел­ни­ца­та” с ак­цен­ти вър­ху ар­хи­те­к­тур­ни­те де­тай­ли по фа­са­да­та.

Реализацията

За фи­нан­си­ра­не на ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та на мел­ни­ца­та об­щи­на Бал­чик раз­чи­та на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”. Об­щи­на­та ве­че е вне­с­ла про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­ни­те с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик”. В не­го ос­вен “Мел­ни­ца­та” са вклю­че­ни още два па­ме­т­ни­ка на кул­ту­ра­та – сре­д­но­ве­ко­в­на­та кре­пост в гра­да и “Те­ке Ак Язъ­лъ ба­ба” – св. Ата­нас” в с. Об­ро­чи­ще.

stroitelstvo.info/


2

 

3

4

5

Коментарите са затворени.