Проект “Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB”

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

aleq copy

Приоритетна ос 3: Икономическо и соци-ално развитие

Ключова област 1: Подкрепа на трансгра-ничното бизнес сътруд-ничество и популяри-зиране идентичността и имиджа на района.

Партньори:

Община Констанца, РумънияВодещ парт-ньор;

Община Балчик, БългарияПартньор 2

Програма:

• Програма „Транс-гранично сътрудниче-ство Румъния – Бъл-гария 2007 – 2013 г.

Източници

на финансиране

Управляващ орган: Министерство на рег-ионалното развитие и публичната админист-рация, Румъния

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Национален орган: Министерство на реги-оналното развитие, Бъл-гария;

Община Констанца

Община Балчик

* Период на изпълне-ние: 2012 – 2014 (18 мес.)

* Обща стойност:

1 498 993,24 Евро

– ЕФРР:

1 271 446,07 Евро

– Нац. съфинансира-не: 227 547,17 Евро

От държавния бю-джет: 194 869,12 Евро

Собствено съфинан-сиране:  32 678.05 Евро

Целева група:

* Населението на  Констанца и Балчик

*Туристите в край-брежната зона на двата града и прилежащите ку-рорти Мамая и Албена

* Туроператори и тур-агенти;

Основна цел:

* Подобряване на сът-рудничеството на биз-неса чрез разнообразя-ване на туристическите услуги в граничната зо-на, а именно градовете Констанца и Балчик, с цел намаляване на пе-риферните различия на областта и насърчаване на трансграничното сътрудничество.

Специфична цел:

* Разнообразяване на туристическите услуги чрез създаване на мре-жа от станции за вело-сипеди в градовете Кон-станца и Балчик.

Основни дейности:

* Междуинституци-ално сътрудничество и управление на Проекта;

* Представяне, пуб-личност на проекта и разпространение на ин-формация;

* Обществени поръч-ки за услугите, оборуд-ването и материалите необходими за изпълне-нието на Проекта;

* Извършване на строителни и монтажни работи

* Въвеждане в експло-атация на мрежата от велостоянки

* Поддръжка на сис-темата

*Одит на проекта

Очаквани резултати от проекта:

* Алтернативен тран-спорт и услуги за отдих на туристите, които ид-ват в градове Констанца и Балчик, т.е. мрежа от станции за колелета под наем, управлявани от функционална компю-търна система

* Проведена работна среща с участието на представители от двете градски администрации и туроператори

* Действия за насър-чаване и разпростра-нение на информация

* Повишаване на сте-пента на удовлетворе-ност и броят на туристи-те в два града, което се дъл-жи на развитието на алтер-нативните услуги за отдих.

Димитър Димитров – координатор

 

 

Коментарите са затворени.