Покана за заседание

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 януари 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на помещение (стоматологичен кабинет), находящ се в Здравна служба с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на терен, находящ се в с. Сенокос  публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговия на хранителни стоки.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за освобождаване от местни такси на членовете на доброволното формирование за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации,при община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ полумасивна едноетажна сграда  пункт за изваряване на ракия, с площ от 40 м2, ведно с прилежащо дворно място ПИ № 58270.501.591 по кадастралната карта на с. Пряспа.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Иванов Ананиев от гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот за осъществяване на дейността на ГПУ Балчик в етаж от сграда на ул. Черно море № 18 град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

9. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Външно ел.захранване на Претоварна станция за ТБО ПИ 02508.544.618  част “Въздушен кабел 20 кV” по кадастралната карта на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с. Кранево община Балчик .

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.29.134 по кадастралната карта на с.Оброчище Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

13. Одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.701 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

14. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

15. Предложение за одобряване План за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

16. Предложение за даване съгласие за изграждане на улица „Приморска” в участъка от ОТ 16   ОТ 16 А  ОТ 104 А по плана на село Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

17. Разни

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.