Проетът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

• Обща сума на про-екта – 89 709,80 лв.

• Срок на изпълнение – 12 месеца

Основни дейности

Дейност 1 – Обучения от ИПА по теми свър-зани с надграждане на компетентности;

Дейност 2 –  Обучение по Руски ;

Дейност 3 – Обучение по Английски език;

Дейност 4 – Обучение за междукултурна ко-муникация, толерант-ност и антидискрими-нация;

Дейност 5 –  Обучение по привличане на ин-вестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компе-тентности;

Дейност 6 –  Дейности за информация и пуб-личност.

Общата цел на про-екта е да подпомогне развитието на туризма и привличането на инвес-тиции в Община Балчик чрез обучение на слу-жителите в общинската администрация и кме-товете на кметства.

Специфичните це-ли, които проектът трябва да постигне са с акцент управлението на човешките ресурси, а именно: да се повиши капацитета на служи-телите на общинската администрация за прив-личане на инвестиции и устойчиво развитие на туризма чрез подобря-ване на квалификацията и мотивацията.

Целевите групи по проекта са служителите в Общинска админист-рация Балчик. Те са из-брани като целева група, защото тяхната квали-фикация има пряко от-ношение към привли-чането на инвестиции в общината, към развити-ето на туризма и към предотвратяване на за-мърсяването на окол-ната среда.

• Настоящият проект ще бъде следващата ло-гична надграждаща стъпка към към разви-тието на устойчив тури-зъм в региона. Това ще бъде и първият проект на Община Балчик на-сочен изцяло към ин-вестиции в хората, в слу-чая служителите на Об-щина Балчик.

Чрез обученията в Институт по Публична Администрация ще бъ-дат надградени компе-тенции за делова кому-никация и работа с електронно подписани документи;

Чрез обученията по междукултурна кому-никация, толерантност и антидискриминация ще бъде променено от-ношението както вътре в колектива, тоест орга-низацията на дейността на администрацията, така и отношението към гражданите, бизнеса, туристите и инвестито-рите.

• В следствие на обу-чението за привличане на инвестиции за устой-чиво развитие могат да бъдат разработени нови услуги за инвеститори, както и да бъде подоб-рено качеството на съ-ществуващите.

До момента:

1. Проведено обуче-ние по междукултурна комуникация, толерант-ност и антидискрими-нация за общо 45 служи-тели разделени в 2 гру-пи, в продължение на 2 дни по 8 учебни часа;

2. Проведено обуче-ние по привличане на инвестиции и по подоб-ряване на ключовите компетентности на об-що 45 служители разде-лени в  групи, в продъл-жение на 3 дни по 8 учебни часа;

3. Стартирали обуче-ния по руски и англий-ски език.

Мултипликацион-ния ефект на проекта се гарантира от посеще-мостта на обученията и тяхната масовост. В следствие на този факт ще се промени вътреш-ната динамика на ко-лектива, както и об-служването на гражда-ните, бизнеса, туристите и инвеститорите. Масо-востта на обученията ще гарантира промяна-та в начина на работа на дирекциите, както и ця-лостна промяна във въз-приемането на опреде-лената тематика от слу-жителите в общината и нейното ръководство.

Този документ е съз-даден в рамките на проект „Подпомагане на устойчивото разви-тие на община Балчик чрез обучение на слу-жителите в общин-ската администра-ция”, който се осъ-ществява с финансо-вата подкрепа на Опе-ративна програма „Административен ка-пацитет“, съфинанси-рана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдър-жанието на документа  се носи от Община Бал-чик и при никакви об-стоятелства не може да се счита, че този до-кумент отразява офи-циалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментарите са затворени.