Общината кандидатства за екологична награда

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

По крайбрежната алея от Морска гара до хотел „Реджина Мария” бяха монтирани светодиодни лампи, които са енергоспестяващи, екологични и естетични. Те са резултат от осъществения проект за икономично и екологично осветление. Партньорите Община Балчик и Асоциация на българските черноморски общини, в продължение на 13 месеца (април 2012  май 2013) осъществиха проекта на обща стойност 138 030 лв. чрез финансиращата организация: Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд.                                                           Фото: Сава ТИХОЛОВ

osvetlenie

Об­щи­на Бал­чик ще кан­ди­да­т­с­т­ва за при­съ­ж­да­не­то на приз в ме­ж­ду­на­ро­д­ния про­ект “Пре­д­п­ри­я­тия за про­из­во­д­с­т­во на зе­ле­на енер­гия” /Green Blue Energy Factory/. Про­е­к­тът, кой­то ще пре­д­с­та­ви ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, е ре­а­ли­зи­ра­но­то ос­ве­т­ле­ние на край­б­ре­ж­на­та алея, по­с­ре­д­с­т­вом фо­то­вол­та­и­ч­ни еле­мен­ти. То об­х­ва­ща уча­с­тък по дам­ба­та ме­ж­ду Мор­с­ка га­ра и Дво­ре­ца. Вся­ка от бли­зо 70-те све­то­ди­о­д­ни лам­пи е с мо­щ­ност 20 ва­та. Ин­ве­с­ти­ци­я­та бе ре­а­ли­зи­ра­на през ми­на­ла­та го­ди­на и е на стой­ност 140 хи­ля­ди ле­ва. Па­ри­те бя­ха оси­гу­ре­ни чрез про­ект ”Пи­ло­тен мо­дел на из­г­ра­ж­да­не на слън­че­во ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние в Чер­но­мор­с­ки­те об­щи­ни”. При­зът, за кой­то Об­щи­на Бал­чик ще кан­ди­да­т­с­т­ва, има за цел да на­сър­чи про­из­во­д­с­т­во­то на енер­гия от въ­зо­б­но­вя­е­ми енер­гий­ни из­то­ч­ни­ци сред уча­с­т­ни­ци­те в про­е­к­та GBE – Бъл­га­рия, Ита­лия, Гер­ма­ния, Ав­с­т­рия и Сло­ва­кия.

/balchik.bg/

 

 

Коментарите са затворени.