Съпругата на Ивайло Петров прибрала от боклука кралски столове и маса

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

balchik-532x400

Най-но­ви­те ек­с­по­на­ти в го­с­т­на­та на Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут „Дво­ре­ца“ от та­зи го­ди­на са ори­ги­нал­ни сто­ло­ве и ма­са от оре­хо­во дър­во, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на кул­тур­на­та ин­с­ти­ту­ция Же­ни Ми­хай­ло­ва.

Ме­бе­ли­те, ко­и­то от­да­в­на би­ли из­че­з­на­ли се по­я­ви­ли от­но­во, бла­го­да­ре­ние на то­ва, че съ­п­ру­га­та на име­ни­тия ни пи­са­тел Ивай­ло Пе­т­ров  Офе­лия, ги при­б­ра­ла от… бо­к­лу­ка. Ис­то­ри­я­та е лю­бо­п­ти­на, раз­ка­з­ва Ми­хай­ло­ва.

„Ока­з­ва се, че през 70-те го­ди­ни на ми­на­лия век сто­ло­ве от крал­с­ка­та го­с­т­на и ма­са, ко­я­то ня­ко­га би­ла част от об­за­ве­ж­да­не­то на дне­ш­на­та ви­ла „Принц Ни­ко­лай“, би­ли на­то­ва­ре­ни на ка­ру­ца и из­х­вър­ле­ни на бо­к­лу­ка. Имен­но там ги ви­дя­ла съ­п­ру­га­та на Ивай­ло Пе­т­ров  Офе­лия, и ги при­б­ра­ла. Се­мей­с­т­во Пе­т­ро­ви дъл­ги го­ди­ни съ­х­ра­ня­ва­ло сто­ло­ве­те и ма­са­та, ко­и­то са ма­си­в­ни от оре­хо­во дър­во, ка­то на­с­ко­ро ги да­ри­ха на „Дво­ре­ца“  раз­ка­з­ва Ми­хай­ло­ва.

Кул­тур­на­та ин­с­ти­ту­ция ан­га­жи­ра­ла ху­до­ж­ни­ка Ни­ко­лай Са­вов, кой­то жи­вее и ра­бо­ти в Ка­на­да за тя­х­на­та ре­с­та­в­ра­ция, ко­я­то той из­вър­шил в рам­ки­те на кра­тък пре­с­той в Бъл­га­рия.

Та­ка но­ви­ят се­зон Дво­ре­ца ще по­с­ре­щ­не с об­но­ве­на ко­ле­к­ция, ка­то че­ти­ри­те ма­си­в­ни сто­ла, ще бъ­дат по­д­ре­де­ни в го­с­т­на­та на кра­ли­ца­та, къ­де­то Ма­рия е съ­би­ра­ла ели­та на Ев­ро­па. В го­с­т­на­та ще бъ­де по­с­та­ве­на и ма­са­та.          /balchik.com/

 

Коментарите са затворени.