Албена АД ще участва на SATTE

Jan 29th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

albena-resort-balchik-550x366

За вто­ра по­ре­д­на го­ди­на „Ал­бе­на“ АД ще взе­ме уча­с­тие в най-го­ля­мо­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние в Ин­дия – SATTE.

Пре­д­с­то­я­що­то из­да­ние е от 29 до 31 яну­а­ри 2014 г. и в не­го ще уча­с­т­ват об­що 5 ро­д­ни ком­па­нии. В края на ап­рил Бо­ли­вуд ще за­по­ч­не сним­ки­те на ма­ща­б­на про­ду­к­ция по ро­д­но­то ни Чер­но­мо­рие, съ­о­б­щи тър­го­в­с­ко­то ни ата­ше в по­сол­с­т­во­то ни в Ин­дия Сте­фан Йон­ков. Във фил­ма ще уча­с­т­ват две­те го­ле­ми зве­з­ди Ак­шай Ку­мар и На­р­гис Фа­к­ри. Сце­на­ри­ят е го­тов, а ско­ро пре­д­с­та­ви­те­ли на сни­ма­ч­ния екип ще бъ­дат у нас, за да из­бе­рат най-кра­си­ви­те ме­с­та. Иде­я­та за ре­а­ли­за­ци­я­та на фил­ма е на „Ал­бе­на” АД, ко­я­то чрез хи­то­ва­та лен­та има же­ла­ние да при­в­ле­че по­ве­че ин­дий­ци да по­чи­ват в стра­на­та ни.

„Щан­дът та­зи го­ди­на е спе­ци­ал­но из­г­ра­ден, а в ре­зул­тат на ми­на­ло­го­ди­ш­но­то уча­с­тие на бъл­гар­с­ки­те фир­ми за пър­ви път бя­ха ре­а­ли­зи­ра­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки гру­пи от Ин­дия  об­що 150 ду­ши. Ин­дий­с­ки ту­ро­пе­ра­то­ри съ­що по­се­ти­ха Бъл­га­рия и на мя­с­то се за­по­з­на­ха с кра­си­ва­та ни стра­на. За нас е мно­го ва­ж­но пар­т­ньор­с­т­во­то ни с ком­па­нии ка­то Ал­бе­на, ко­я­то на мя­с­то ще про­ве­де мно­же­с­т­во сре­щи с ме­с­т­ни ту­ро­пе­ра­то­ри. На път сме да ор­га­ни­зи­ра­ме се­ри­о­зен фил­мов про­ект с уча­с­ти­е­то на две го­ле­ми ин­дий­с­ки зве­з­ди. Оча­к­вам то­ва да бъ­де го­ля­ма ре­к­ла­ма за Бъл­га­рия и мно­го ин­дий­ци с въз­мо­ж­но­с­ти да по­се­тят стра­на­та ни”, за­я­ви Сте­фан Йон­ков.

На Ал­бе­на й пре­д­с­то­ят уча­с­тия в ту­ри­с­ти­че­с­ки из­ло­же­ния в Гер­ма­ния и Бъл­га­рия през фе­в­ру­а­ри, ка­к­то и в Ук­рай­на, Гер­ма­ния, Ру­мъ­ния и Ру­сия през март.

/balchik.com/

 

 

Коментарите са затворени.