ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Jan 29th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

b9a5c0aaf2e6

ОД МВР До­б­рич уве­до­мя­ва гра­ж­да­ни­те на об­ла­ст­та, че счи­та­но от 20 яну­а­ри 2014 го­ди­на, вси­ч­ки дей­но­с­ти свър­за­ни с при­ем на за­я­в­ле­ния за из­да­ва­не на бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност, из­вър­ш­ва­ни от Па­с­пор­т­на слу­ж­ба при Вто­ро РУП До­б­рич ще бъ­дат пре­у­с­та­но­ве­ни.

Об­с­лу­ж­ва­не­то на гра­ж­да­ни, с по­с­то­я­нен ад­рес на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на До­б­ри­ч­ка, във връ­з­ка с из­да­ва­не­то на бъл­гар­с­ки ли­ч­ни до­ку­мен­ти и по­лу­ча­ва­не­то на из­да­де­ни до­ку­мен­ти и АНД счи­та­но от 20 яну­а­ри 2014 го­ди­на ще се из­вър­ш­ва от гру­па „БДС” при ОД МВР До­б­рич – ул. „Ма­к­сим Гор­ки” 12.

ОД на МВР-Добрич

 

Коментарите са затворени.