Авангардна техника за авангардни специалисти в МБАЛ-Балчик

Jan 22nd, 2014 | От | Category: ВАЖНА

22

Д-р Иво Войчев, управител на МБАЛ-Балчик и Сава Тихолов, PR на Община Балчик показват новата техника на представители от Варна на МРР-София

23

Медицинският персонал на МБАЛ-Балчик е в състояние и с ентусиазъм ще работи с новата апаратура в болницата.                               

Фото: М.Костова

На 16 яну­а­ри 2014 г. на спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция пред ме­ди­и­те в ре­ги­о­на д-р Иво Вой­чев, уп­ра­ви­тел на МБАЛ Бал­чик пре­д­с­та­ви из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та за пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт, ин­с­та­ла­ции и обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра. За уча­с­тие в то­зи про­ект, фи­нан­си­ран от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и Дър­жа­в­ния бю­джет на РБ, бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца по­лу­ча­ва пер­со­нал­на по­ка­на, на ко­я­то се от­зо­ва­ва с на­с­той­чи­ва­та и на­в­ре­мен­на фи­нан­со­ва и ръ­ко­во­д­на по­мощ на Об­щи­на Бал­чик.

Ви­д­но е, че с но­ва­та апа­ра­ту­ра, с мо­дер­ни­зи­ра­на­та здра­в­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, МБАЛ – Бал­чик ще ста­не при­в­ле­ка­тел­на за мла­ди спе­ци­а­ли­с­ти, ко­и­то ще се из­п­ра­вят пред пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то да при­ла­гат ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни опе­ра­ции в ра­бо­та­та си. За­що­то бъл­гар­с­ки­те ме­ди­цин­с­ки ка­д­ри це­нят в чу­ж­би­на пре­ди вси­ч­ко до­б­ри­те ус­ло­вия за ра­бо­та, но и де­се­то­к­ра­т­но по-ви­со­ко­то за­п­ла­ща­не – ка­за д-р Вой­чев. Той спо­ме­на още, че по­ве­че от 10 го­ди­ни в бол­ни­ца­та се е по­л­з­вал, да­ре­ние от швей­цар­с­ка­та бол­ни­ца в Цуг ди­ги­та­лен гра­фи­ч­но­с­ко­пи­чен рен­т­ге­нов апа­рат. Ве­че има нов та­къв и ма­мо­г­раф, ехо­г­раф и ске­нер от най-ви­сок ме­ди­цин­с­ки клас.

До­с­та­ве­на е и мон­ти­ра­на ла­бо­ра­тор­на цен­т­ро­фу­га, био­хи­ми­чен ана­ли­за­тор, йон се­ле­к­ти­вен ана­ли­за­тор. Д-р Вой­чев по­д­чер­та, че с та­зи но­ва апа­ра­ту­ра ще мо­жем да се вклю­чим в про­г­ра­ма­та за ран­на ди­а­г­но­с­ти­ка на мле­ч­на­та жле­за „Спри и се пре­г­ле­дай”. В ця­ла До­б­ри­ч­ка об­ласт ня­ма та­къв апа­рат ка­то апа­ра­тът за ул­т­ра­з­ву­ко­ва ди­а­г­но­с­ти­ка на вси­ч­ки ор­га­ни. Йон се­ле­к­ти­в­ни­ят ана­ли­за­тор за­ме­с­ти ста­рия от пре­ди 30 го­ди­ни.

Проф. д-р. Ен­чо Кал­чев, кой­то ма­кар и пен­си­о­нер, ра­бо­ти ак­ти­в­но в бал­чи­ш­ка­та хи­рур­гия, ра­до­с­т­но съ­о­б­щи, че апа­ра­ту­ра­та в Хи­рур­гия е мно­го мо­дер­на, че тя изи­с­к­ва спе­ци­а­ли­за­ция и по­ви­ша­ва­не ни­во­то на ком­пе­тен­т­ност на хи­рур­зи­те и ле­ка­ри­те в кли­ни­ч­на­та ла­бо­ра­то­рия. Ка­к­то зна­е­те – ка­за проф. Кал­чев – има три ни­ва на стан­дар­ти за ком­пе­тен­т­ност на спе­ци­а­ли­с­ти­те. Бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца е с пър­во ни­во на ком­пе­тен­т­ност. Във Вар­на и Со­фия ни­ва­та са вто­ро и тре­то. Стре­ме­жът е към по-ви­со­ко­то из­ра­с­т­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ле­ка­ри, и то у нас. Про­б­ле­мът с ме­ди­цин­с­ки­те ка­д­ри е на­ци­о­на­лен. На­ма­ля­ват ме­ди­цин­с­ки­те се­с­т­ри най-осе­за­тел­но, ле­ка­ри­те и сто­ма­то­ло­зи­те.

Ме­ди­цин­с­ки­ят съ­с­тав в Бал­чик е мно­го спло­тен. Той е със стре­ме­жи да се раз­ви­ва и аз съм сви­де­тел на то­ва от вре­ме­то на от­к­ри­ва­не­то на бол­ни­ца­та, на ко­е­то съм сви­де­тел, от 1972 г. Аван­гар­д­на­та те­х­ни­ка изи­с­к­ва аван­гар­д­ни ме­ди­цин­с­ки въз­мо­ж­но­с­ти, ко­и­то тря­б­ва да се на­д­г­ра­ж­дат. Аз сле­дя ево­лю­ци­я­та на те­х­ни­ка­та и та­зи те­х­ни­ка е чу­до за Бал­чик. Да не за­б­ра­вя­ме ду­ми­те на Хи­по­к­рат, че ре­зул­та­тът от ле­че­ни­е­то за­ви­си  от бол­ния, от ле­ка­ря, но и от те­х­ни­ка­та.

Хи­рур­гът в ХО към МБАЛ-Бал­чик д-р Ва­лен­тин Въ­лев смя­та, че здра­в­ни­те про­б­ле­ми на гра­ж­да­ни­те на на­ша­та об­щи­на, на дру­ги об­щи­ни и на мно­го­б­рой­ни­те ту­ри­с­ти в Бал­чик и Ал­бе­на мо­гат да се ре­шат в Бал­чик, при зна­чи­тел­но по-спо­кой­на об­с­та­но­в­ка и се­га и с по-кла­с­на­та ме­ди­цин­с­ка те­х­ни­ка, с ко­я­то се раз­по­ла­га. За­е­д­но с не­го ра­бо­тят проф. Кал­чев, д-р М. Пра­хал­че­ва, д-р Пар­сек Сал­ба­шян, до­шъл от ско­ро­ш­на ра­бо­та в САЩ.

Мно­го сло­ж­на­та ди­а­г­но­с­ти­ч­на ра­бо­та е по си­ли­те на д-р Бон­че­ва и от вре­ме­то на д-р Бон­чев бол­ни­ца­та не е би­ла на тол­ко­ва ви­со­ко ни­во, смя­та проф. Кал­чев и ос­та­на­ли­те ле­ка­ри, ко­и­то при­з­на­ват ви­со­кия ур­овен на ръ­ко­во­д­с­т­во, на д-р Иво Вой­чев, кой­то по­с­ти­га вси­ч­ко пре­д­на­чер­та­но.

При­хо­ди­те на бол­ни­ца­та мо­гат да по­ра­с­нат без да се ча­ка от здра­в­на­та ка­са, за­що­то чо­ве­ш­ки­ят фа­к­тор и в мал­ка­та бол­ни­ца мо­же да по­с­ти­г­не го­ле­ми ре­зул­та­ти, ка­за в за­к­лю­че­ние д-р В. Въ­лев.

24

Презентация на завършилия проект на МРР за преустройство, ремонт и инсталации в сградата на болницата и оборудване със спец. апаратура.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.